Admin4 No Comments

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับยกเว้นภาษีที่ดินฯ ตามกฎกระทรวง

🏡ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับยกเว้นภาษีที่ดินฯ ตามกฎกระทรวง

กฎกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประกาศเมื่อ 26 กรกฎาคม 2562 กำหนดให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย

 1. ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และทรัพย์สินของบุคคลซึ่งได้รับเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปที่ใช้ในราชการ ราชการในพระองค์ หรือหน่วยงานในพระมหากษัตริย์ หรือใช้ในกิจการอื่นใดในพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
 2. ใช้เพื่อการประกอบศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะไม่ว่าศาสนาใด หรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง ไม่ว่าในศาสนาใด หรือเป็นศาลเจ้า ทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้ใช้เพื่อศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะได้รับยกเว้นเฉพาะทรัพย์สินส่วนที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
 3. ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กระทรวงการคลังถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบที่ยังมิได้ใช้ในกิจการของรัฐวิสาหกิจและยังมิได้ใช้หาผลประโยชน์
 4. ที่ดินว่างเปล่าในสนามบินรอบบริเวณทางวิ่ง ทางขับ หรือลานจอดอากาศยานที่กันไว้เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานขั้นต่ำของข้อกำหนดว่าด้วยมาตรฐานสนามบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด
 5. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นทางรถไฟหรือทางรถไฟฟ้าซึ่งใช้ในกิจการของการรถไฟหรือการรถไฟฟ้าโดยตรง

      6.ทรัพย์สินที่ใช้สำหรับการสาธารณูปโภคและทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในโครงการของการเคหะแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการเคหะแห่งชาติ

 1. ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เพื่อสาธารณประโยชน์
 2. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ่อสำหรับใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอาคาร
 3. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ่อน้ำที่ใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะ
 4. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นถนน ลาน และรั้ว
 5. ที่ดินที่มีกฎหมายกำหนดห้ามมิให้ทำประโยชน์
 6. ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำการของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ

💢กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงฉบับนี้

 1. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ.. 2560 https://bit.ly/2MoNH08
 2. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561 https://bit.ly/2ZkE2eC
 3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 https://bit.ly/2Yakj4E
 4. ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฉบับที่ 14 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน https://bit.ly/2LNjdp3
 1. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ. ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ พ.ศ 2555) https://1drv.ms/b/s!AnkSnC4DmSd8lzaHS-y7xddcCcvT?e=XfMMN8
 2. พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550) https://bit.ly/2GBG9TM

.

📢 นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา www.nukbunchee.com

 

**ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น 4

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2562

🔖โบว์ชัวร์ https://bit.ly/320daCc

📍จองออนไลน์ https://bit.ly/2FDy2Wi

**ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น 5

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562

🔖โบว์ชัวร์ https://bit.ly/2FXvCSP

📍จองออนไลน์ https://bit.ly/2Ymgftf

**ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น 6

วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562

🔖โบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LaB6Om

📍จองออนไลน์ https://bit.ly/2yetamI

***ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 4

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2562

🔖โบว์ชัวร์ https://bit.ly/2RkiFHf

📍จองออนไลน์ https://bit.ly/2KnpneJ

***ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 5

วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2562

🔖โบว์ชัวร์ https://bit.ly/2WQZ4o0

📍จองออนไลน์ https://bit.ly/2XprODA

***************************

📚E-book พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Update กฎหมายอนุบัญญัติ 4 ฉบับ

ล่าสุด กฎกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562

(ประกาศ 26 กรกฎาคม 2562)

💥 คลิก https://bit.ly/2SWzwR3 💥

STAFF No Comments

แจกฟรี!!! E-BOOK พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พร้อมกฎหมายอนุบัญญัติ

แถมฟรี!!! หนังสือ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 1 เล่ม หากท่านสมัครและเข้าร่วมอบรมสัมมนา  “หลักสูตรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับการทำบัญชี รุ่น 3” 

สำหรับฉบับที่เป็น E-BOOK สามารถคลิกดาวน์โหลดได้ที่รูปภาพด้านบน

คำนำ 

          หนังสือพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 นี้ จัดทำในวาระที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แทนพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 (ยกเว้นการจัดเก็บภาษีมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป)

          หนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการสัมมนา หลักสูตร ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน และหลักสูตรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับการทำบัญชี ของบริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด

         ในส่วนของไฟล์ pdf ซึ่งจัดทำในรูปแบบ e book แจกเป็นวิทยาทานแก่สมาชิกวีไอพีสมาชิกเพจ/ไลน์นักบัญชีดอทคอมและผู้สนใจทั่วไป

          อย่างไรก็ตาม ยังคงมีกฎหมายอนุบัญญัติที่ต้องออกตามพระราชบัญญัตินี้ประมาณ 20 ฉบับ ซึ่งในการแก้ไขครั้งนี้ได้ประกาศออกมาแล้ว 3 ฉบับ ส่วนเหลือจะเพิ่มเติมเนื้อหาในครั้งต่อ ๆ ไป  ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค เพจ บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด หรือ line @nukbunchee

          การใช้ e book นี้ มีการเชื่อมโยงบทบัญญัติมาตราต่าง ๆ จากสารบัญไปยังมาตราที่อ้างถึงรวมถึงกฎหมายอนุบัญญัติ และระหว่างมาตราต่าง ๆ ก็มีการเชื่อมโยงไว้ทั้งหมด สามารถใช้งานโดย Click ตามจุดที่มีการขีดเส้นใต้

          หากมีข้อแนะนำหรือพบข้อผิดพลาดบกพร่องประกาศใด กรุณาแจ้งผู้เรียบเรียงได้ที่ wilai@nukbunchee.com

                                                               

                                                                                                                                                วิไล วัชรชัยสิริกุล

                                                                                                                                                ศักดิ์ชาย ศิริรักษ์

                                                                                                                                               บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด

                                                                                                                                                    บริษัท ทีบีซี ลอว์ จำกัด

📢 นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา www.nukbunchee.com

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น 3

🌹โบว์ชัวร์ https://bit.ly/2X6Fgx9

🌹จองออนไลน์ https://bit.ly/2Y9ZItr

**************************

ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 4

🌹โบว์ชัวร์ https://bit.ly/2RkiFHf

🌹จองออนไลน์ https://bit.ly/2KnpneJ

📞02-4151567

♻️Line @nukbunchee

คลิกดาวน์โหลด  E-BOOK  http://nukbunchee.com/cms/wp-content/uploads/2017/07/NBC-Property-Tax-V-2562.07.22.pdf

#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 #ภาษีที่ดิน #อบรม  #สัมมนา #บัญชีภาษี