Admin4 No Comments

รวม กฎหมายลำดับรองตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

🔥รวม กฎหมายลำดับรองตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 🔥

👉6.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.  2562 ประกาศ 16 กันยายน 2562  

👉5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 ประกาศ 20 สิงหาคม 2562 

👉4.กฎกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกาศ 26 กรกฎาคม 2562 

👉3.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิ หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ประกาศ 26 มิถุนายน 2562 

👉2.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน เฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ประกาศ 26 มิถุนายน 2562 

👉1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำานวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ประกาศ 26 มิถุนายน 2562 

 

            โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562 

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  มาตรา  10  มาตรา  28  วรรคสาม  มาตรา  33 มาตรา  34  มาตรา  44  วรรคสอง  มาตรา  51  วรรคหนึ่ง  มาตรา  54  วรรคสอง  และมาตรา  73  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้  ดังนี้

            ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

            ข้อ 2 ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนเช่าในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดตามมาตรา  10  ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแจ้งการโอนหรือการจดทะเบียนการเช่าดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่เป็นรายเดือนภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป  ตามรายการที่กำหนด ดังนี้

            (1) กรณีการโอนกรรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 

                  (ก) การโอนที่ดิน  ประกอบด้วย 

                        1) รูปแปลงที่ดินในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่ดิน

                        2) เลขที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  เลขหน้าสำรวจ  และเลขที่ดิน 

                        3) ที่ตั้งที่ดิน  ประกอบด้วย  ระวาง  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  และมาตราส่วนในระวาง

                        4) เนื้อที่  (ไร่/งาน/ตารางวา)

                        5) ชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง

                        6) เลขประจำตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง  แล้วแต่กรณี

                        7) ที่อยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง

                  (ข) การโอนสิ่งปลูกสร้าง  ประกอบด้วย

                        1) เลขที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  เลขหน้าสำรวจ  และเลขที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่

                        2) ที่ตั้งที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  ประกอบด้วย  ระวาง  ตำบล  อำเภอ  และจังหวัด 

                        3) ประเภทสิ่งปลูกสร้าง 

                        4) ชื่อของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง

                        5) เลขประจำตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง  แล้วแต่กรณี 

                        6) ที่อยู่ของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง

                   (ค) การโอนห้องชุด  ประกอบด้วย

                        1) ชื่ออาคารชุด  เลขทะเบียนอาคารชุด  และที่ตั้งอาคารชุด  ประกอบด้วย  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด 

                        2) เลขที่ของห้องชุด  ชั้นที่  และชื่ออาคารหรือเลขที่อาคาร

                        3) เนื้อที่ห้องชุด 

                        4) ชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์

                        5) เลขประจำตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

ของผู้ถือกรรมสิทธิ์  แล้วแต่กรณี

                        6) ที่อยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์

            (2) กรณีการจดทะเบียนการเช่า

                  (ก) ข้อมูลที่ดิน  สิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดที่ให้เช่าตามข้อ  (1) 

                  (ข) ข้อมูลของผู้ให้เช่าและผู้เช่า

                        1) ชื่อของผู้ให้เช่าและผู้เช่า

                        2) เลขประจำตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า

                        3) ที่อยู่ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า

                 (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการเช่า

                        1) วันทำสัญญาเช่า  และระยะเวลาการทำสัญญาเช่า

                        2) วัตถุประสงค์ของการเช่า  เช่น  เพื่อเกษตรกรรม  อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม  หรืออื่น ๆ 

            ข้อ 3 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานสำรวจตามมาตรา  28  วรรคสาม 

โดยกำหนดอายุการใช้งานบัตรประจำตัวพนักงานสำรวจ  ดังนี้

            (1) กรณีเป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  หรือพนักงานจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้มีอายุการใช้งานสี่ปีนับแต่วันที่ออกบัตร

            (2) กรณีไม่ได้เป็นบุคคลตาม  (1)  ให้มีอายุการใช้งานไม่เกินกำหนดระยะเวลาตามที่ประกาศ

กำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            ข้อ 4 ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  อันมีผลทำให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง  ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ดังกล่าว โดยยื่นแบบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าวตามมาตรา  33  เฉพาะกรณี ดังนี้

             (1) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  เป็นการใช้ประโยชน์

เป็นที่อยู่อาศัย  หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเป็นที่อยู่อาศัย  หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์

ตามควรแก่สภาพ

            (2) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย  เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม  หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

            (3) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม  หรือเป็นที่อยู่อาศัย เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  หรือเป็นที่อยู่อาศัย  หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

            (4) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ  เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  หรือเป็นที่อยู่อาศัย  หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัยเมื่อได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากผู้เสียภาษีแล้ว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบและมีคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อประเมินภาษีตามการใช้ประโยชน์ในปีถัดไป

            ข้อ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแจ้งประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง  จัดส่งข้อมูลของผู้เสียภาษีแต่ละรายตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  แจ้งผลการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  และแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา  34  ทางโทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือจัดทำเป็นรูปแบบแอปพลิเคชั่นการรับส่งข้อความผ่านสื่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลก็ได้  โดยจัดทำเป็นประกาศปิดไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเผยแพร่ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ

            ข้อ 6 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหนังสือ

ให้แก่ผู้เสียภาษีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีตามมาตรา  44  วรรคสอง

            ข้อ 7 การชำระภาษีผ่านธนาคาร  หมายความว่า  การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคารที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรียกโดยย่อว่าระบบ  e-LAAS และให้หมายความรวมถึงระบบอื่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี  ตามมาตรา  51  วรรคหนึ่ง 

การชำระภาษีผ่านธนาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

            (1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบฐานข้อมูลผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนระบบ  e-LAAS กรณียังไม่ได้บันทึกฐานข้อมูลผู้เสียภาษี  ให้เพิ่มฐานข้อมูลผู้เสียภาษีบนระบบ  e-LAAS

            (2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อธนาคารเพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการระบบสำหรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร  โดยใช้บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติสำหรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  เมื่อธนาคารตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จะแจ้งรหัสสำหรับการใช้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร

            (3) การชำระภาษีผ่านธนาคารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำรหัส  Company Codeสำหรับการใช้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากำหนดข้อมูลการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร  เพื่อสร้างรหัสบาร์โค้ดในการรับชำระภาษีผ่านธนาคารบนระบบ  e-LAAS และพิมพ์แบบทดสอบรหัสบาร์โค้ด  เพื่อนำไปทดสอบที่ธนาคาร  เมื่อผ่านการทดสอบ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดใช้งานการรับชำระภาษีผ่านธนาคารบนระบบ  e-LAAS

            (4) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเอกสารแจ้งการประเมินภาษี  และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารจากระบบ  e-LAAS

            (5) ให้ผู้เสียภาษีนำเอกสารแจ้งการประเมินภาษี และแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารจากระบบ  e-LAAS ไปชำระภาษีที่ธนาคาร  เพื่อนำเงินภาษีดังกล่าวฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันที

            (6) ให้ธนาคารส่งข้อมูลการรับชำระภาษีผ่านธนาคารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ  e-LAAS ทุกสิ้นวัน  เพื่อให้ระบบประมวลผลข้อมูลภายในวันรุ่งขึ้น

            (7) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบ  e-LAAS เพื่อส่งให้กับผู้เสียภาษี  พร้อมจัดทำใบนำส่งเงิน  และใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินเพื่อบันทึกบัญชีบนระบบ  e-LAAS

            ข้อ 8 การชำระภาษีโดยวิธีการอื่น  หมายความว่า  การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านนิติบุคคลที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านการให้บริการของนิติบุคคลบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรียกโดยย่อว่า  ระบบ  e-LAAS และให้หมายความรวมถึงระบบอื่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี  ตามมาตรา  51  วรรคหนึ่ง 

            การชำระภาษีโดยวิธีการอื่นให้นำวิธีการชำระภาษีผ่านธนาคารตามข้อ  7  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 9 แบบบัตรประจำตัวพนักงานสำรวจตามมาตรา  28  วรรคสาม  แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา  33  แบบแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา  44  วรรคสอง  แบบคำร้องขอรับเงินภาษีคืนตามมาตรา  54  วรรคสอง  แบบคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา  73  วรรคหนึ่ง  และแบบใบเสร็จรับเงินภาษี  ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

 

                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

                                                                                    พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

                                                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

🔻แบบบัตรประจำตัวพนักงานสำรวจ

เลขประจําตัวประชาชน……………………………………………..

ชื่อ …………………………………………………………..

ตําแหน่ง……………………………………………………

สังกัด ………………………………………………………

พนักงานสํารวจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

                                   ………………………………………….

                                (……………………………………………)

ลายมือชื่อ ตำแหน่ง …………………………………………….

                                     ผู้ออกบัตร

 

🔻บัตรประจําตัวพนักงานสํารวจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

……(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)…..

จังหวัด………………………………..

เลขที่ ……………../…………………

วันออกบัตร  ………./………./……….

บัตรหมดอายุ………./………./……….

บัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ

 

แบบบัตรประจําตัวพนกงานสำรวจ

———————

ด้านหน้า

5.4 ซ.ม.

8.4 ซ.ม.

ตราประทับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ออกบัตร

ด้านหลัง

5.4 ซ.ม.

8.4 ซ.ม.

รูปถ่ายขนาด

2.5 x 3 ซม.                                 

       ภ.ด.ส. 5

 

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

เขียนที่……………………………………………

วันที่………… เดือน………………………… พ.ศ. ….

            ข้าพเจ้า………………………………………………………อยู่บ้านเลขที่………………………….หมู่ที่……………………….

ถนน…………………………………………..ตําบล………………………………………………อําเภอ………………………………………

จังหวัด……………………………………………….ขอยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้าพเจ้ามีทรัพย์สินประเภท

 1. ที่ดิน จํานวน……………..แปลง ดังนี้

                        1.1 แปลงที่……ตั้งอยู่หมู่ที่…………………ถนน…………………………………ตําบล…………………………

อําเภอ……………………………..จังหวัด………………………………………..เลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ……………………

เนื้อที่ดิน………ไร่………งาน……….ตร.ว. เดิมที่ดินแปลงนี้ใช้ทำประโยชน์………………………………………………………

บัดนี้ ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทําประโยชน์…………………………………………………………………………………………………

ตั้งแต่วันที่…………. เดือน……………………… .พ.ศ. ….

                                                                        ฯลฯ

 1. สิ่งปลูกสร้าง จํานวน……………..หลัง ดังนี้

                        2.1 หลังที่……..ตั้งอยู่หมู่ที่…………………ถนน………………………..ตําบล………………………………….

อําเภอ……………………………..จังหวัด……………………………..บนที่ดินเลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ……………………

ขนาดพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง………………ตร.ม. เดิมสิ่งปลูกสร้างนี้ใช้ทําประโยชน์………………………………………………..

บัดนี้ ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทําประโยชน์………………………………………………………………………………………………….

ตั้งแต่วันที่…………. เดือน………………………. พ.ศ. ….

                                                                        ฯลฯ

 1. อาคารชุด/ห้องชุด จํานวน……………..ห้อง ดังนี้

                        3.1 ชื่ออาคารชุด/ห้องชุด…………………………………………………..เลขที่/ห้องที่…………………………

ตั้งอยู่หมู่ที่………..ถนน…………………ตําบล……………………..อําเภอ………………………….จังหวัด………………………….

บนที่ดินเลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ………………………………………ขนาดพื้นที่อาคารชุด/ห้องชุด…………..ตร.ม.

เดิมอาคารชุด/ห้องชุดนี้ใช้ทําประโยชน์……………………………………………………..บัดนี้ อาคารชุด/ห้องชุดดังกล่าว

ใช้ทําประโยชน์…………………………………………………………………………………………………………………………………..

ตั้งแต่วันที่…………. เดือน……………………… .พ.ศ. …………

                                                                                    ฯลฯ

 

                                                                                                                         (ลงชื่อ)………………………………………ผู้แจ้ง

                                                                                                                                   (………………………………………)

                                                                                                                         (ลงชื่อ)…………………………………….เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง

                                                                                                                                   (…………………………………….)

                                                                                                                           ตําแหน่ง……………………………………….

 

ภ.ด.ส. 6

หนังสือแจ้งการประเมินภาษทีดินและสิ่งปลูกสร้างประจําปีภาษีพ.ศ. ….

 

ที่………………………./……………………….                                                                                                             สํานักงาน/ที่ทําการ………………………….

วันที่………… เดือน………………………… พ.ศ. ….

เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เรียน ……………………………………………………………………..

            ตามที่ท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ประกอบด้วย

 1. ที่ดิน จํานวน ………แปลง
 2. สิ่งปลูกสร้าง จํานวน…………..หลัง
 3. อาคารชุด/ห้องชุด จํานวน……..ห้อง/หลัง

            พนักงานประเมินได้ทําการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว เป็นจํานวนเงิน

…………………….บาท (………………………………………………………………………..) ตามรายการที่ปรากฏในแบบแสดง

รายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

            ฉะนั้น ขอให้ท่านนําเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปชําระ ณ สํานักงาน/ที่ทําการ

…………………………….ภายในเดือนเมษายนของทุกปี หรือ…………………………………………………………………..

            ถ้าไม่ชําระภาษีภายในกําหนดจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา 68 มาตรา 69และมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

            อนึ่ง หากท่านได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิยื่นคําร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาทบทวนตามแบบ ภ.ด.ส. 9 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นชอบกับคําร้องคัดค้านนี้ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และกรณีไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามมาตรา 73 และมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

 

                                                                                                                                        ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                                ………………………………………

                                                                                                                              (……………………………………..)

                                                                                                                  ตําแหน่ง……………………………………….

                                                                                                                                          พนักงานประเมิน

 

ภ.ด.ส. 7

ชื่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            หมายเหตุ : ลักษณะการทําประโยชน์ 1. ประกอบเกษตรกรรม

 1. อยู่อาศัย
 2. อื่นๆ
 3. ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
 4. ใช้ประโยชน์หลายประเภท

จํานวนภาษีที่ต้องชําระ(บาท)  จํานวนเนื้อที่ดินคํานวณเป็นตร.ว. ที่ค่าเสื่อมที่ลักษณะการทําประโยชน์ ไร่ งาน ตร.ว.แบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทที่ดิน/เลขที่คํานวณราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน คํานวณราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษี(ร้อยละ)    ราคาประเมินต่อ ตร.ว.(บาท)

ราคาประเมินของที่ดิน(บาท)   ประเภทของสิ่งปลูกสร้างขนาดพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง(ตร.ม.)  ราคาประเมินต่อ ตร.ม.

(บาท) คงเหลือราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ต้องชําระ(บาท)   รวมราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง(บาท)  อายุโรงเรือน

(ปี)  คิดเป็นค่าเสื่อม(บาท) ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างหลังหักค่าเสื่อม (บาท)  รวมราคาประเมินของ

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(บาท)  หักมูลค่าฐานภาษีที่ได้รับยกเว้น(บาท)

 

ภ.ด.ส.8

ชื่อเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด………………………………………………………………………………………………..

            หมายเหตุ : ลักษณะการทําประโยชน์

 1. อยู่อาศัย
 2. อื่นๆ
 3. ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

หักมูลค่าฐานภาษีที่ได้รับการยกเว้น(บาท) คงเหลือราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ต้องชําระภาษี(บาท) อัตราภาษี(ร้อยละ) จํานวนภาษีที่ต้องชําระ(บาท) แบบแสดงรายการคํานวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุดที่ ชื่ออาคารชุด

/ห้องชุดเลขทะเบียนอาคารชุดที่ตั้งอาคารชุด/ห้องชุดลักษณะการทําประโยชน์ เลขที่ห้องชุด ขนาด (ตร.ม.) รวม ราคาประเมินต่อ ตร.ม. (บาท) ราคาประเมินอาคารชุด/ห้องชุด(บาท)

 

ภ.ด.ส. 9

คําร้องขอรบเงินภาษีที่ดีนและสิ่งปลูกสร้างคืน

ตามมาตรา 54 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

วันที่………… เดือน………………………… พ.ศ. ….

เรียน………………………………………………….

            ข้าพเจ้า……………………………………………………………………….อยู่บ้านเลขที่……………….หมู่ที่………………..

ตรอก/ซอย………………………….ถนน…………………………………แขวง/ตําบล…………………………………………………

เขต/อําเภอ…………………………………….จังหวัด…………………………………………โทรศัพท์…………………………………

ได้ชําระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี พ.ศ. ………….. จํานวน…………………..บาท

(………………………………………………) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่………………..ลงวันที่……………………………………..

(อาจมีกรณีมากกว่าใบเสร็จเดียว)

มีความประสงค์ขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จ่ายเกินคืน จํานวน……………………บาท

เนื่องจาก ……..ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย

              …….เสียเกินกว่าที่ควรจะเสีย

โดยได้ยื่นเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้

 1. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา หรือหลักฐานการชําระเงิน
 2. หนังสือมอบอํานาจกรณียื่นคําร้องแทน
 3. บัตรประจําตัวประชาชน
 4. อื่น ๆ ………………………………………………………..

ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

 

                                                                                                         (ลงชื่อ)……………………………………………………..ผู้ยื่นคําร้อง                                                                                                                                                                  (…………………………………………………….)

                                                                                                                    วันที่………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ได้รับคําร้องฉบับนี้

แต่วันที่………………………………………………………

(ลงชื่อ)………………………………………………………เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้อง

            (…………………………………………………….)

 

หมายเหตุ : ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ยื่นคําร้องขอรับเงินคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ชําระภาษี หรือไม่มารับเงินคืน

ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภ.ด.ส. 10

 

คําร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีทีดินและสิ่งปลกสร้าง

ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญญัตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

วันที่………… เดือน………………………… พ.ศ. ….

เรื่อง ขอคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เรียน …………………………………………………………………..

            ตามที่พนักงานประเมินได้แจ้งการประเมินหรือเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปีพ.ศ. …. ตามหนังสือแจ้งการประเมิน เลขที่……/………..ลงวันที่………. เดือน……………………….. พ.ศ. …..

ซึ่งข้าพเจ้าได้รับเมื่อวันที่……. เดือน……………………………….. พ.ศ. …. นั้น

            ข้าพเจ้า……………………………………………………………….ขอยื่นคําร้องคัดค้านการประเมินภาษี

หรือการเรียกเก็บภาษีไม่ถูกต้อง เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

โดยข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐาน จํานวน……………ฉบับ มาเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนการประเมิน

หรือการเรียกเก็บภาษีใหม่

 

                                                                        (ลงชื่อ)………………………………………………..ผู้ยื่นคําร้อง

                                                                                    (……………………………………………….)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ได้รับคําร้องฉบับนี้ตั้งแต่วันที่……… เดือน………………………. พ.ศ. …….

(ลงชื่อ)…………………………………………………………เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้อง

            (……………………………………………………..)

ตําแหน่ง………………………………………………….

ภ.ด.ส. 11

-ตราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-

เล่มที่…………….

เลขที่…………….

ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่………… เดือน………………………… พ.ศ. ….

            ได้รับเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก…………………………………………………………………………………

อยู่บ้านเลขที่………………..หมู่ที่……………ถนน……………………………………ตําบล/แขวง……………………………………

อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………………………….. ตามหนังสือแจ้งการประเมิน

เลขที่…………/……………..ลงวันที่……….. เดือน………………… พ.ศ. …. ประจําปีภาษี พ.ศ. ….

ที่ รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ บาท สตางค์

1 ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

2 เบี้ยปรับ ร้อยละ…..

3 เงินเพิ่มกรณีชําระเกินกําหนดเวลา……….เดือน

ตัวอักษร (……………………………………………….)

 

ลงชื่อ………………………………………..ผู้รับเงิน                                                                            ลงชื่อ………………………………..พนักงานเก็บภาษี

(……………………………………………)                                                                                                (………………………………….)

 

การเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธตามกฎหมายอื่น

(มาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562)

 

🏡สัมมนานักบัญชีดอทคอม เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง🏡

🔹18 กันยายน 2562 การวางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประหยัดภาษีที่ดิน รุ่น 1

🔸25-26 กันยายน 2562 การวางแผนภาษีซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 1        

🔹2-3 ตุลาคม 2562 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น 4

 

 

Admin4 No Comments

ฎีกาเตือนใจ : ทำสัญญาเช่าที่ดิน 2 ฉบับ เพื่อเลี่ยงภาษี บังคับได้ไหม?

🔥ฎีกาเตือนใจ : ทำสัญญาเช่าที่ดิน 2 ฉบับ เพื่อเลี่ยงภาษี บังคับได้ไหม

          👨‍👦   โจทก์และจำเลยทำสัญญาเช่าที่ดิน 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งค่าเช่าเดือนละ 1,800,000 บาท อีกฉบับนำไปจดทะเบียนต่อสำนักงานที่ดินค่าเช่าเดือนละ 120,000 บาท เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีและค่าธรรมเนียม ย่อมตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 155 วรรคหนึ่ง

          👉จึงต้องผูกพันกันตามหนังสือสัญญาเช่าฉบับค่าเช่าเดือนละ 1,800,000 บาท ซึ่งเป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางตาม ป.พ.พ. มาตรา 155 วรรคสอง

           👨‍👦   โจทก์และจำเลยระบุค่าเช่าต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีและค่าธรรมเนียม ถือว่าประกอบธุรกิจโดยไม่สุจริตด้วยกัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 5 เมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเช่าที่ดินและขับไล่จำเลย โดยอาศัยหนังสือสัญญาเช่าที่ดินที่ระบุค่าเช่าที่ดินเดือนละ 1,800,000 บาท

           👉ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246 และมาตรา 247 (เดิม)

📝 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8727/2561
     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

            ◼️  มาตรา 5  ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต

            ◼️  มาตรา 155  การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะ แต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริต และต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นมิได้

                ถ้าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่น ให้นำบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำพรางมาใช้บังคับ

 

🏡สัมมนานักบัญชีดอทคอม เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง🏡

🔹18 กันยายน 2562 การวางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประหยัดภาษีที่ดิน รุ่น 1

🔸25-26 กันยายน 2562 การวางแผนภาษีซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 1       

🔹2-3 ตุลาคม 2562 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น 4

.          
🗣พูดคุยปัญหาภาษีอสังหาริมทรัพย์ได้ที่ Open chat https://bit.ly/2zuPits
🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุยรวม) https://bit.ly/2FZJOvc

Admin4 No Comments

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับยกเว้นภาษีที่ดินฯ ตามกฎกระทรวง

🏡ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับยกเว้นภาษีที่ดินฯ ตามกฎกระทรวง

กฎกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประกาศเมื่อ 26 กรกฎาคม 2562 กำหนดให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย

 1. ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และทรัพย์สินของบุคคลซึ่งได้รับเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปที่ใช้ในราชการ ราชการในพระองค์ หรือหน่วยงานในพระมหากษัตริย์ หรือใช้ในกิจการอื่นใดในพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
 2. ใช้เพื่อการประกอบศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะไม่ว่าศาสนาใด หรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง ไม่ว่าในศาสนาใด หรือเป็นศาลเจ้า ทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้ใช้เพื่อศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะได้รับยกเว้นเฉพาะทรัพย์สินส่วนที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
 3. ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กระทรวงการคลังถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบที่ยังมิได้ใช้ในกิจการของรัฐวิสาหกิจและยังมิได้ใช้หาผลประโยชน์
 4. ที่ดินว่างเปล่าในสนามบินรอบบริเวณทางวิ่ง ทางขับ หรือลานจอดอากาศยานที่กันไว้เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานขั้นต่ำของข้อกำหนดว่าด้วยมาตรฐานสนามบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด
 5. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นทางรถไฟหรือทางรถไฟฟ้าซึ่งใช้ในกิจการของการรถไฟหรือการรถไฟฟ้าโดยตรง

      6.ทรัพย์สินที่ใช้สำหรับการสาธารณูปโภคและทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในโครงการของการเคหะแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการเคหะแห่งชาติ

 1. ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เพื่อสาธารณประโยชน์
 2. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ่อสำหรับใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอาคาร
 3. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ่อน้ำที่ใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะ
 4. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นถนน ลาน และรั้ว
 5. ที่ดินที่มีกฎหมายกำหนดห้ามมิให้ทำประโยชน์
 6. ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำการของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ

💢กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงฉบับนี้

 1. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ.. 2560 https://bit.ly/2MoNH08
 2. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561 https://bit.ly/2ZkE2eC
 3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 https://bit.ly/2Yakj4E
 4. ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฉบับที่ 14 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน https://bit.ly/2LNjdp3
 1. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ. ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ พ.ศ 2555) https://1drv.ms/b/s!AnkSnC4DmSd8lzaHS-y7xddcCcvT?e=XfMMN8
 2. พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550) https://bit.ly/2GBG9TM

.

📢 นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา www.nukbunchee.com

 

**ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น 4

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2562

🔖โบว์ชัวร์ https://bit.ly/320daCc

📍จองออนไลน์ https://bit.ly/2FDy2Wi

**ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น 5

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562

🔖โบว์ชัวร์ https://bit.ly/2FXvCSP

📍จองออนไลน์ https://bit.ly/2Ymgftf

**ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น 6

วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562

🔖โบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LaB6Om

📍จองออนไลน์ https://bit.ly/2yetamI

***ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 4

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2562

🔖โบว์ชัวร์ https://bit.ly/2RkiFHf

📍จองออนไลน์ https://bit.ly/2KnpneJ

***ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 5

วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2562

🔖โบว์ชัวร์ https://bit.ly/2WQZ4o0

📍จองออนไลน์ https://bit.ly/2XprODA

***************************

📚E-book พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Update กฎหมายอนุบัญญัติ 4 ฉบับ

ล่าสุด กฎกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562

(ประกาศ 26 กรกฎาคม 2562)

💥 คลิก https://bit.ly/2SWzwR3 💥

STAFF No Comments

แจกฟรี!!! E-BOOK พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พร้อมกฎหมายอนุบัญญัติ

แถมฟรี!!! หนังสือ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 1 เล่ม หากท่านสมัครและเข้าร่วมอบรมสัมมนา  “หลักสูตรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับการทำบัญชี รุ่น 3” 

สำหรับฉบับที่เป็น E-BOOK สามารถคลิกดาวน์โหลดได้ที่รูปภาพด้านบน

คำนำ 

          หนังสือพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 นี้ จัดทำในวาระที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แทนพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 (ยกเว้นการจัดเก็บภาษีมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป)

          หนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการสัมมนา หลักสูตร ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน และหลักสูตรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับการทำบัญชี ของบริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด

         ในส่วนของไฟล์ pdf ซึ่งจัดทำในรูปแบบ e book แจกเป็นวิทยาทานแก่สมาชิกวีไอพีสมาชิกเพจ/ไลน์นักบัญชีดอทคอมและผู้สนใจทั่วไป

          อย่างไรก็ตาม ยังคงมีกฎหมายอนุบัญญัติที่ต้องออกตามพระราชบัญญัตินี้ประมาณ 20 ฉบับ ซึ่งในการแก้ไขครั้งนี้ได้ประกาศออกมาแล้ว 3 ฉบับ ส่วนเหลือจะเพิ่มเติมเนื้อหาในครั้งต่อ ๆ ไป  ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค เพจ บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด หรือ line @nukbunchee

          การใช้ e book นี้ มีการเชื่อมโยงบทบัญญัติมาตราต่าง ๆ จากสารบัญไปยังมาตราที่อ้างถึงรวมถึงกฎหมายอนุบัญญัติ และระหว่างมาตราต่าง ๆ ก็มีการเชื่อมโยงไว้ทั้งหมด สามารถใช้งานโดย Click ตามจุดที่มีการขีดเส้นใต้

          หากมีข้อแนะนำหรือพบข้อผิดพลาดบกพร่องประกาศใด กรุณาแจ้งผู้เรียบเรียงได้ที่ wilai@nukbunchee.com

                                                               

                                                                                                                                                วิไล วัชรชัยสิริกุล

                                                                                                                                                ศักดิ์ชาย ศิริรักษ์

                                                                                                                                               บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด

                                                                                                                                                    บริษัท ทีบีซี ลอว์ จำกัด

📢 นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา www.nukbunchee.com

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น 3

🌹โบว์ชัวร์ https://bit.ly/2X6Fgx9

🌹จองออนไลน์ https://bit.ly/2Y9ZItr

**************************

ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 4

🌹โบว์ชัวร์ https://bit.ly/2RkiFHf

🌹จองออนไลน์ https://bit.ly/2KnpneJ

📞02-4151567

♻️Line @nukbunchee

คลิกดาวน์โหลด  E-BOOK  http://nukbunchee.com/cms/wp-content/uploads/2017/07/NBC-Property-Tax-V-2562.07.22.pdf

#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 #ภาษีที่ดิน #อบรม  #สัมมนา #บัญชีภาษี

Admin4 No Comments

ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท ต้องชำระอากรเป็นเงินผ่านเน็ต ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

🌞 >>ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท ต้องชำระอากรเป็นเงินผ่านเน็ต ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

 1. จ้างทำของ
 2. กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร
 3. ใบมอบอำนาจ
 4. ใบมอบฉันทะลงมติประชุมบริษัท
 5. ค้ำประกัน
 • ยื่นชำระอากร ก่อนกระทำตราสาร หรือภายใน 15 วันนับจากกระทำตราสาร ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ชำระอากรโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร

↪️ ดาวน์โหลด http://nukbunchee.com/cms/wp-content/uploads/2017/07/อากรอิเล็กทรอนิกส์-2562.pdf

.

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย) https://bit.ly/2FZJOvc

♻️Line @nukbunchee https://line.me/R/ti/p/%40nukbunchee

🌐เพจ: www.facebook.com/nukbunchee2544

Admin4 No Comments

สไลด์ พรบ.ภาษีสรรพสามิต 2562

สไลด์ พรบ.ภาษีสรรพสามิต 2562

👤ลิขสิทธิ์ คุณระนอง แก้วศรีช่วง

คลิกดาวน์โหลด https://bit.ly/2KuoaSR

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏡 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น2

📍 วันที่ 26-27 มิถุนายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Vp7otv

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2GomlCE

CPD/CPA บัญชี 6 ชม. อื่นๆ 6 ชม.

********************************

.

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย) https://bit.ly/2FZJOvc

♻️Line @nukbunchee https://line.me/R/ti/p/%40nukbunchee

🌐เพจ: www.facebook.com/nukbunchee2544

Admin4 No Comments

2563-2564 นิติบุคคลเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไร

💢2563-2564 นิติบุคคลเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไร

ภาษีโรงเรือนและที่ดินในปี 2562 จัดเก็บจากค่ารายปีอัตราร้อยละ 12.5 ส่วนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 เก็บในอัตราภาษีที่ต่ำกว่า แต่ฐานภาษีเป็นราคาประเมินซึ่งสูงกว่าค่ารายปี การคำนวณว่าจะเสียภาษีมากขึ้นหรือน้อยลงจึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละกิจการ

ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ นิติบุคคลที่มีการเช่าหรือให้เช่า มีข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาเช่าให้ตรงกับภาระภาษีที่ดินในปี 2563 ด้วย

✳สำหรับอัตราภาษีที่จัดเก็บในปี 2565 เป็นต้นไปจะเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา

#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนิติบุคคล

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

🌹ดาวน์โหลดใบสมัคร https://bit.ly/2uFeqvf

CPD/CPA บัญชี 6 ชม. อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 3

📍วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2zQIBVy

🌹ดาวน์โหลดใบสมัคร https://bit.ly/2VerROj

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

Admin4 No Comments

คู่มือ การใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

📚คู่มือ การใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

⬇⬇⬇

ดาวน์โหลด https://1drv.ms/b/s!AnkSnC4DmSd8lnWn3tCGqh1jmQbc

.

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA บัญชี 6 ชม. อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 3

📍วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2zQIBVy

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

Admin4 No Comments

การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัย ปี 2563-2564

🌳การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัย ปี 2563-2564

            ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะเริ่มจัดเก็บตั้งแต่ปี 2563 นั้นจัดเก็บจากทรัพย์สิน 3 ประเภท คือ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด โดยเก็บภาษีจากผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ ในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น สำหรับสองปีแรกที่ใช้กฎหมายคือปี 2563 ถึง 2564 อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอยู่อาศัยนั้น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

 1. กลุ่มที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 2. กลุ่มที่เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง
 3. กลุ่มที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ นอกจากข้อ 1 และ 2

            ทั้ง 3 กลุ่มมีช่วงฐานภาษีหรืออัตราภาษีที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ที่อยู่อาศัยที่เผยแพร่กันนั้นคลาดเคลื่อนกับบทบัญญัติมาตรา 94 (อัตราภาษีปี 2563-2564) ประกอบมาตรา 41 (การยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย)แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นส่วนมาก โปรดพิจารณาจากภาพประกอบ

                        สำหรับอัตราภาษีที่จัดเก็บในปี 2565 เป็นต้นไปจะเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา

                                 

        แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษีอสังหาริมทรัพย์ได้ที่ ไลน์ สแควร์ นักบัญชีดอทคอม ห้องภาษีอสังหาริมทรัพย์

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA บัญชี 6 ชม. อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 3

📍วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2zQIBVy

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

Admin4 No Comments

รวมเรื่องพระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรฯ 2562

🎈รวมเรื่องพระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรฯ 2562 🎈

 1. พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562
 2. ลงทะเบียนระบบ “ส่งเสริมผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ” ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.thได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562
  (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร)
 3. ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจในการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด(เอกสารสภาวิชาชีพบัญชี)
 4. ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีสามารถระบุจำนวนข้อผิดพลาดได้ (เอกสารสภาวิชาชีพบัญชี)
 5. ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีไม่สามารถระบุจำนวนข้อผิดพลาดได้ (เอกสารสภาวิชาชีพบัญชี)
 6. Info graphics กรมสรรพากร
 7. FB Live กรมสรรพากร แถลงข่าว พรบ. ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาฯ วันที่ 27 มีนาคม 2562 https://bit.ly/2JKnpFI

➡️พรบ ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 2562 https://bit.ly/2U1rWsh

➡️ประกาศอธิบดี กำหนดลงทะเบียน https://bit.ly/2YvL4gw

➡️การปรับปรุงบัญชีแก้ไขข้อผิดพลาด https://bit.ly/2uBqxcw

➡️รายงานผู้สอบบัญชี ระบุข้อผิดพลาดได้ https://bit.ly/2UjAj1I

➡️รายงานผู้สอบบัญชี ระบุข้อผิดพลาดไม่ได้ https://bit.ly/2OwlW4E

.

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย) https://bit.ly/2FZJOvc

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA บัญชี 6 ชม. อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 3

📍วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2zQIBVy

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.