office-620822_1280

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารบัญชี ภาษีออนไลน์

ให้กับทุกคนที่จำเป็นที่ต้องใช้ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการบัญชีและภาษี
ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา นักบัญชี ผู้สอบบัญชี นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ
broker_slide_table_a

ฝึกอบรมสัมมนา

จัดฝึกอบรม สัมมนาแบบทั่วไป และฝึกอบรมภายในองค์กร (Inhouse Training)
เกี่ยวกับ การบัญชี การบัญชีบริหาร การบริหารงานบุคคล กฎหมายแรงงาน
จองหลักสูตร
หลักสูตรสัมมนา Update ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ค่าอบรม / สัมมนา จอง
วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรม บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ วีไอพี ทั่วไป
8 - 9 ก.ย. 63
09:00 - 16:30 น.
การวางแผนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับการทำบัญชี และผลกระทบที่เกี่ยวข้องต่อการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี
บรรยายโดย คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล , คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์ , คุณวิทยา เอกวิรุฬห์พร
สถานที่ โรงแรมเอเชีย
6 6 6 6 5,500 + VAT 385 = 5,885 บาท 7,000 + VAT 490 = 7,490 บาท จอง
8 ก.ย. 63
09:00 - 16:30 น.
การวางแผนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
บรรยายโดย คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล , คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
สถานที่ โรงแรมเอเชีย
- 6 - 6 3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท 4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท จอง

บทความล่าสุด