อภิชา No Comments

กฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพาสามิต พ.ศ.2560 จำนวน 39 ฉบับ ใช้ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ความสำคัญของบัญชีต้นทุนต่อราคาขายปลีกแนะนำ
ฐานภาษี
คิดจากราคาขายปลีกแนะนำ ซึ่งพิจารณาจากต้นทุนการผลิต ค่าบริหารจัดการ และกำไรมาตรฐาน โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำการของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/4.PDF
 2. ***กฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. 2560***
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/7.PDF
 3. กฎกระทรวงการอนุญาตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/11.PDF
 4. กฎกระทรวงการอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/14.PDF
 5. กฎกระทรวงกำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/17.PDF
 6. กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. 2560
   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/20.PDF
 7. กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/28.PDF
 8. กฎกระทรวงการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/32.PDF
 9. กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/40.PDF
 10. กฎกระทรวงการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/42.PDF
 11. กฎกระทรวงการคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานบริการ พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/46.PDF
 12. กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/49.PDF
 13. กฎกระทรวงการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/52.PDF
 14. กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/54.PDF
 15. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/56.PDF
 16. กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/59.PDF
 17. กฎกระทรวงการอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/65.PDF
 18. กฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/70.PDF
 19. กฎกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/74.PDF
 20. กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตยาสูบ พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/76.PDF
 21. กฎกระทรวงการอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/80.PDF
 22. กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/87.PDF
 23. กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตไพ่ พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/92.PDF
 24. กฎกระทรวงการอนุญาตนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/95.PDF
 25. กฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/99.PDF
 26. กฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/103.PDF
 27. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/105.PDF
 28. กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/111.PDF
 29. กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/113.PDF
 30. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/2.PDF
 31. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/3.PDF
 32. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตีความประเภทสินค้า และบริการ ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/4.PDF
 33. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนหรือขยายกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/6.PDF
 34. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเรียกเก็บและการคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้า 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/7.PDF
 35. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/8.PDF
 36. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/9.PDF
 37. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดเป็นองค์การสาธารณกุศลตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/10.PDF
 38. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 107 (1) (2) และมาตรา 108 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/12.PDF
 39. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหน่วยตามปริมาณสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/13.PDF