STAFF No Comments

การสัมมนา เรื่อง “หักภาษีถูกต้อง ปลอดภัย ไม่มีเงินเพิ่ม”
โดยจะจัดสัมมนาระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (จำนวน 8 รอบ)
รายละเอียดรอบเวลา   ดังนี้
– รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 น.
– รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 16.00 น.
(การสัมมนาใน วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2560 ใช้รอบเวลาเดียวกันทั้งหมด)
ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร
โทร 02-272-9639, 02-272-9529, 02-272-9530

จองสัมมนา http://www.rd.go.th/publish/seminar/page1.html

 

Related posts:

Leave a Reply