No Comments

 การขยายเวลายื่นแบบภาษีออนไลน์ ออกไปอีก 8 วัน ตามที่ รมต.ว่าการกระทรวงการคลังใช้อำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ ขยายจะสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562
รายละเอียด :http://103.40.138.145/efile_extension/FilingExtension_4.pdf
 วิไล วัชรชัยสิริกุล 26 มีนาคม 2561
 ข่าว Line @nukbunchee

Related posts:

Leave a Reply