เทวินทร์ ศรีสมบัติ No Comments

 

การขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นิติบุคคลที่ให้บริการ

           เฉพาะ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด

 

รายการทางทะเบียนที่ให้รับรอง

          รับรองข้อมูลทางทะเบียนทุกรายการ ยกเว้นที่ตั้งสำนักงานสาขา และรายการอื่นๆ ที่ให้ประชาชนทราบ

 

รูปแบบของหนังสือรับรอง

          ออกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E certificate ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีการประทับตราสำคัญ

 

เกณฑ์การให้บริการ

          นิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป และใช้วัตถุประสงค์ครบถ้วนตามแบบมาตรฐานอย่างเดียวเท่านั้น สามารถขอรับบริการได้ทันที

          นิติบุคคลที่จดทะเบียนล่าสุดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และใช้วัตถุประสงค์ครบถ้วนตามแบบมาตรฐานอย่างเดียวเท่านั้น ขอรับบริการได้เมื่อได้แจ้งข้อมูลภาษาอังกฤษของชื่อนามสกุลกรรมการหรือหุ้นส่วนทุกคนและที่ตั้งสำนักงานใหญ่

 

ระยะเวลา

          2 วันทำการนับจากวันที่ยื่นคำขอ

 

ค่าธรรมเนียม ฉบับละไม่เกิน 1200 บาท (ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง 200 ค่าดำเนินการ 1,000 บาท)

 

สถานที่ให้บริการ

  1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชั้น 3 สนามบินน้ำ
  2. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6
  3. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

 

การใช้บริการ กรุณาประสานงานก่อนใช้บริการได้ที่ 0 2547 4432 หรือ 1570 ต่อ 3105

 

 

Related posts:

Leave a Reply