นที No Comments

การดำเนินคดีอาญาตามพรบ.วิชาชีพบัญชี 2547
กรณี ผู้ทำบัญชีไม่เป็นสมาชิก/ไม่ขึ้นทะเบียน
หรือลงชื่อตรวจสอบบัญชีระหว่างถูกสั่งลงโทษ
หรือรับทำบัญชี/ตรวจสอบบัญชีในรูปนิติบุคคลโดยไม่ขึ้นทะเบียน
ที่มา รายงานของสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2559-2560http://eservice.fap.or.th/files/annual_report/Annual_Report2016_Low.pdf
ที่จะประชุมกัน พรุ่งนี้ วันที่ 3 มิ.ย.

Related posts:

Leave a Reply