นที No Comments

การตีความใหม่ เบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามกฎหมายภาษีอากรทุกประเภท ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 ตรี(6)

ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

Related posts:

Leave a Reply