STAFF No Comments

การวางแผนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับการทำบัญชี และผลกระทบที่เกี่ยวข้องต่อการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี

โรงแรม เอเชีย กรุงเทพมหานคร 296 ถนน พญาไท แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถานี รถไฟฟ้า BTS ราชเทวี
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้สนใจทั่วไป นักบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
หัวข้อสัมมนา วันที่ 8 กันยายน 2563 การวางแผนภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
1. ภาพรวมและลักษณะเฉพาะของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2. ฐานภาษีและการแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1) ความหมายและฐานภาษี
2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมและการยกเว้นฐานภาษี
3) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และการยกเว้นฐานภาษีที่อยู่อาศัยบ้านหลังหลัก ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
4) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น
5) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทิ้งว่าง/ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
3. อัตราภาษี
1) อัตราภาษีสูงสุดที่จัดเก็บได้
2) อัตราภาษี ปี 2563-2564
3) อัตราภาษีปี 2565 เป็นต้นไป
4) อัตราภาษีที่เก็บเพิ่มสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างหรือไม่ได้ทำ ประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
4. ผู้เสียภาษี
1) เจ้าของ
2) ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
3) ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทน
5. การลดและการยกเว้นภาษีปี
1) การลดภาษีสูงสุดไม่เกินร้อยละ 90 ตามพระราชกฤษฎี
2) การลดภาษี 90% ปี 2563
3) การลดหรือยกเว้นภาษี โดย อปท.
4) การขอลดหรือยกเว้นภาษีโดยผู้เสียภาษี
6. การคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1) หลักการทั่วไปคำนวณภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด
2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดา/ของนิติบุคคล
3) บ้าน บ้านและที่ดิน/ห้องชุดหลังหลัก ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นๆ
4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ
5) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่าง/ไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ Update กฎกระทรวง
6) การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหลายประเภท
7) ที่ดินหลายแปลงอาณาเขตไม่ติดกัน/อาณาเขตติดกัน
8) การบรรเทาภาระภาษีปี 2563-2565 (ไม่เสียภาษีโรงเรือน ได้บรรเทาหรือไม่)
7. การชำระภาษี
1) การชำระและการผ่อนภาษี
2) เบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม
3) การบังคับหนี้ภาษีค้างชำระ
4) การทบทวนการประเมินภาษีผิดพลาด การเรียกเก็บภาษีเพิ่ม การคืนภาษีที่เก็บเกิน
8. การรักษาสิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี
1) การขอแก้ไขเมื่อข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ห้องชุด (ภ.ด.ส.3,ภ.ด.ส 4) ไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงตามความจริง
2) การคัดค้านการประเมินภาษี และการฟ้องศาล
3) การยื่นคำร้องให้คืนเงินภาษีหรือดอกเบี้ย
4) การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
9. โทษ
1) แจ้งข้อความเท็จ/นำพยานหลักฐานเท็จไปแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
2) ผู้แทนหรือตัวแทนนิติบุคคลต้องรับโทษในความผิดของนิติบุคคลที่เกิดจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของตนด้วย
10. การวางแผนประหยัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทำได้
11. ผลกระทบของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์/เดิม/ใหม่ ควรแก้ไขอย่างไร
12. ความเสี่ยงของภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1) ความเสี่ยงจากการถูกประเมินย้อนหลัง
2) ความเสี่ยงกรณีซื้อโรงเรือนหรือที่ดินที่ยังไม่ได้เสียภาษี
3) ไม่เสียภาษีโรงเรือน จะได้บรรเทาภาษีที่ดินหรือไม่
วันที่ 9 กันยายน 2563 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับการทำบัญชี และผลกระทบที่เกี่ยวข้องต่อการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับนักบัญชี ต้องเรียนทั้ง 2 วัน)
1. ภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับหลักการทั่วไปในการรับรู้รายการบัญชี
2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับการรับรู้รายการต้นทุนสินทรัพย์ของนิติบุคคล
3. การรับรู้รายการค่าใช้จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
4. การรับรู้รายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
5. การรับรู้รายการค่าภาษีที่ผู้เช่าออกให้ และภาษีที่ได้รับคืน
6. กรณีไม่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินของกิจการหรือไม่และกระทบต่อรายงานทางการเงินอย่างไรบ้าง
7. กรณีไม่เห็นด้วยกับการประเมิน นิติบุคคลมีสิทธิอย่างไรบ้าง มีผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีและกระทบต่อการรายงานทางการเงินอย่างไร
8. การเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงินจากผลกระทบของรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
9. การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี จากผลกระทบของรายการที่เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราค่าอบรม เรียน 2 วัน วันที่ 8-9 กันยายน 2563 สมาชิก ราคา 5,500 บาท บุคคลทั่วไป ราคา 7,000 บาท
***ส่วนลดพิเศษ*** จองและชำระภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563
สมาชิกลด 500 บาท/ท่าน(คงเหลือท่านละ 5,000 บาท
บุคคลทั่วไปลด 1,000 บาท/ท่าน (คงเหลือท่านละ 6,000 บาท)
จ่ายเงินในนาม บริษัท สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5% การชำระเงิน ***(กรุณาโอนเงินภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2563)

โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด Nukbunchee dot com Co.,Ltd.
87/487 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพ 10150
เลขผู้เสียภาษี 010 555 613 1928
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 728-2-35885-3 (สาขาวงแหวนรอบนอก เอกชัยบางบอน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 156-3-00425-6 (สาขาเซ็นทรัล พระราม 2)
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 033-3-00450-5 (สาขาเซ็นทรัล พระราม 2)
พร้อมเพย์ 010 555 613 1928
***** โทรศัพท์ 02-415-1567 e-mail seminar@nukbunchee.com

 

Related posts: