STAFF No Comments
 • การวางแผนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 • โบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Wr4wLS
 • โรงแรม เอเชีย กรุงเทพมหานคร 296 ถนน พญาไท แขวง ถนนเพชรบุรีเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • สถานี รถไฟฟ้า BTS ราชเทวี
 • วิทยากรโดย คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
 • วัตถุประสงค์ เพื่อเข้าใจหลักการของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และเข้าใจการรับรู้รายการภาษีที่ดินฯ ที่เป็นค่าใช้จ่าย ต้นทุน เจ้าหนี้ค่าภาษี รวมถึงผลกระทบที่มีต่อหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • ผู้สนใจทั่วไป นักบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
 • หัวข้อสัมมนา
 • วันที่ 8 กันยายน 2563 การวางแผนภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
 • 1. ภาพรวมและลักษณะเฉพาะของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • 2. ฐานภาษีและการแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • 1) ความหมายและฐานภาษี
 • 2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมและการยกเว้นฐานภาษี
 • 3) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และการยกเว้นฐานภาษีที่อยู่อาศัย บ้านหลังหลัก ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
 • 4) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น
 • 5) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทิ้งว่าง/ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
 • 3. อัตราภาษี
 • 1) อัตราภาษีสูงสุดที่จัดเก็บได้
 • 2) อัตราภาษี ปี 2563-2564
 • 3) อัตราภาษีปี 2565 เป็นต้นไป
 • 4) อัตราภาษีที่เก็บเพิ่มสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
 • 4. ผู้เสียภาษี
 • 1) เจ้าของ
 • 2) ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
 • 3) ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทน
 • 5. การลดและการยกเว้นภาษีปี
 • 1) การลดภาษีสูงสุดไม่เกินร้อยละ 90 ตามพระราชกฤษฎี
 • 2) การลดภาษี 90% ปี 2563
 • 3) การลดหรือยกเว้นภาษี โดย อปท.
 • 4) การขอลดหรือยกเว้นภาษีโดยผู้เสียภาษี
 • 6. การคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • 1) หลักการทั่วไปคำนวณภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด
 • 2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดา/ของนิติบุคคล
 • 3) บ้าน บ้านและที่ดิน/ห้องชุดหลังหลัก ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นๆ
 • 4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ
 • 5) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่าง/ไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ Update กฎกระทรวง
 • 6) การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหลายประเภท
 • 7) ที่ดินหลายแปลงอาณาเขตไม่ติดกัน/อาณาเขตติดกัน
 • 8) การบรรเทาภาระภาษีปี 2563-2565 (ไม่เสียภาษีโรงเรือน ได้บรรเทาหรือไม่)
 • 7. การชำระภาษี
 • 1) การชำระและการผ่อนภาษี
 • 2) เบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม
 • 3) การบังคับหนี้ภาษีค้างชำระ
 • 4) การทบทวนการประเมินภาษีผิดพลาด การเรียกเก็บภาษีเพิ่ม การคืนภาษีที่เก็บเกิน
 • 8. การรักษาสิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี
 • 1) การขอแก้ไขเมื่อข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ห้องชุด (ภ.ด.ส.3 ภ.ด.ส 4) ไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงตามความจริง
 • 2) การคัดค้านการประเมินภาษี และการฟ้องศาล
 • 3) การยื่นคำร้องให้คืนเงินภาษีหรือดอกเบี้ย
 • 4) การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
 • 9. โทษ
 • 1) แจ้งข้อความเท็จ/นำพยานหลักฐานเท็จไปแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
 • 2) ผู้แทนหรือตัวแทนนิติบุคคลต้องรับโทษในความผิดของนิติบุคคลที่เกิดจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของตนด้วย
 • 10. การวางแผนประหยัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทำได้
 • 11. ผลกระทบของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์/เดิม/ใหม่ ควรแก้ไขอย่างไร
 • 12. ความเสี่ยงของภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • 1) ความเสี่ยงจากการถูกประเมินย้อนหลัง
 • 2) ความเสี่ยงกรณีซื้อโรงเรือนหรือที่ดินที่ยังไม่ได้เสียภาษี
 • 3) ไม่เสียภาษีโรงเรือน จะได้บรรเทาภาษีที่ดินหรือไม่
 • CPD/CPA รออนุมัติ
 • อัตราค่าอบรม
 • สมาชิก ราคา 3,200 บาท บุคคลทั่วไป ราคา 4,000 บาท ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จ่ายเงินในนาม บริษัทหัก ณ ที่จ่าย 1.5%
 • **จองและจ่ายเงินภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563** สมาชิกลด 200 บาท/ท่าน บุคคลทั่วไปลด 500 บาท/ท่าน
 • การชำระเงิน ***(กรุณาโอนเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563)
 • โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด Nukbunchee dot com Co.,Ltd.
 • 87/487 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150
 • เลขผู้เสียภาษี 010 555 613 1928 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 728-2-35885-3 (สาขาวงแหวนรอบนอก เอกชัยบางบอน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 156-3-00425-6 (สาขาเซ็นทรัล พระราม 2)
 • ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 033-3-00450-5 (สาขาเซ็นทรัล พระราม 2)
 • พร้อมเพย์ 010 555 613 1928
 • โทรศัพท์ 02-415-1567

 

Related posts: