เทวินทร์ ศรีสมบัติ No Comments

การแปลงตัวเลขในโปรแกรม MS Word ให้เป็นตัวอักษร ด้วย \*bahttext

มี 3 วิธีง่ายๆ

 

          วิธีที่ 1 โดยการสร้างเป็นตารางข้อมูล

  1. สร้างตารางโดยคำสั่ง Insert Table
  2. ใส่จำนวนตัวเลขในตาราง ไปที่ table tools เลือกแถบ layout เลือก Formula ใส่คำสั่งในช่องFormula โดยใส่คอลัมน์ที่ต้องการ ตามด้วย \*bahttext ตัวอย่าง =b1\*bahttext กดตกลง
  3. สามารถดูค่าผลลัพท์การแปลงตัวเลขที่ได้ในตาราง โดยกด Alt + F9 และยังสามารถ copyสูตร ใส่ในตารางถัดไปได้ แล้วกด Alt + F9 เมื่อ copy สูตรแล้ว ข้อความยังไม่เปลี่ยนแปลงให้ กด F9 ตรงข้อมูล จะได้ข้อความที่ต้องการ

          วิธีที่ 2 สำหรับข้อมูลที่ไม่อยู่ในตาราง

  1. เริ่มด้วยการพิมพ์ข้อมูลตัวเลขที่ต้องการ
  2. กด ctrl + F9 จะมีปีกกา { } ขึ้นมา พิมพ์จำนวนตัวเลขในปีกกาตามด้วย \*bahttext ตามรูปแบบตัวอย่าง 9999 {9999\*bahttext} แล้วกด F9 จะได้ข้อความที่ต้องการ

         วิธีที่ 3 การสร้างข้อมูลที่มีตัวเลขและตัวอักษร ด้วยการสร้าง book mark

  1. เริ่มด้วยการพิมพ์ข้อมูลตัวเลขขึ้นมา ตามด้วย () กด ctrl + F9 จะได้เป็น ({}) จากนั้นคลุมดำตัวเลข แล้วไปที่ Insert เลือก bookmark กำหนดชื่อ bookmark กด Add
  2. ใส่คำสั่งในวงเล็บ โดยใส่ชื่อ Bookmark ตามด้วย \*bahttext ตัวอย่าง ({=a\*bahttext}) กด F9 จะได้ข้อความที่ต้องการ

 

รายละเอียดการทำ ดูได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=64lEkE0UXA4

Related posts:

Leave a Reply