No Comments

ขยายเวลาพิจารณา ร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ อีก 60 วัน
-คณะกรรมาธิการวิสามัญ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ เป็นพิเศษเป็นครั้งที่ 5 อีก 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ดังนั้นจะครบกำหนดวันที่ 25 มีนาคม 2561 
-ประเด็นที่ขยายคือ การพิจารณาเรื่องข้อมูลและความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้เป็นแนวทางการตรากฎหมายลำดับรองให้สอดคล้องกับร่างกฎหมายแม่ เช่น การบรรเทาภาระภาษี การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม เป็นต้น
 วิไล วัชรชัยสิริกุล 23 มกราคม 2561

 

Related posts:

Leave a Reply