อภิชา No Comments

การต่ออายุจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 7% ไว้เพียง 1 ปี  เป็นสัญญานว่ารัฐบาลกำลังรอเวลาที่เหมาะสมในการขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไปสู่อัตราที่สูงกว่า ทั้งนี้การขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มทุก 1 เปอร์เซนต์จะทำให้จัดเก็บเม็ดเงินภาษีเพิ่ม 60,000-80000 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ผลการจัดเก็บภาษีมีจำนวนมากขึ้นทุกปี แม้ในขณะที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP ยังไม่อยู่ในอัตราเป้าหมาย

ดูผลการจัดเก็บภาษีได้ที่ https://goo.gl/cRMN29 

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….                              คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

                              สาระสำคัญของร่างพระรากฤษฎีกากำหนดให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 65/2559 เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559

  1. กำหนดให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตรา ดังต่อไปนี้

                                             2.1 ร้อยละหกจุดสาม สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี  ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

                                             2.2 ร้อยละเก้า สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ที่มา มติครม.วันที่ 15 สิงหาคม 2560

Related posts:

Leave a Reply