No Comments

ความคืบหน้า ร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
o คณะกรรมาธิการวิสามัญ ขยายระยะเวลาพิจารณาอีก 60 วัน (ครบ 23 กรกฎาคม 2561)
**นับเป็นการขยายครั้งที่ 8 นับจากวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งร่างกฎหมายฯ เข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 24 พฤษภาคม 2561
🌞 ข่าว Line @nukbunchee

Related posts: