Admin4 No Comments

🌞 >>ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท ต้องชำระอากรเป็นเงินผ่านเน็ต ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

  1. จ้างทำของ
  2. กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร
  3. ใบมอบอำนาจ
  4. ใบมอบฉันทะลงมติประชุมบริษัท
  5. ค้ำประกัน
  • ยื่นชำระอากร ก่อนกระทำตราสาร หรือภายใน 15 วันนับจากกระทำตราสาร ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • ชำระอากรโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร

↪️ ดาวน์โหลด http://nukbunchee.com/cms/wp-content/uploads/2017/07/อากรอิเล็กทรอนิกส์-2562.pdf

.

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย) https://bit.ly/2FZJOvc

♻️Line @nukbunchee https://line.me/R/ti/p/%40nukbunchee

🌐เพจ: www.facebook.com/nukbunchee2544

Related posts: