No Comments

นโยบายตรวจสอบภาษี งบปี 2560
จากการสัมมนาโดยกรมสรรพากรจัด เรื่อง “มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาประกอบการในรูปแบบนิติบุคคล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร” เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มีการชี้แจงแนวนโยบายในการตรวจสอบภาษีสำหรับงบการเงินปี 2560 ที่น่าสนใจหลายประเด็น สำหรับท่านที่ไม่ได้ไปสัมมนา
รายละเอียด https://goo.gl/FZwNua
🌞ข่าว Line @nukbunchee)

Related posts:

Leave a Reply