No Comments

พรฎ.653 พ.ศ.2561
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารางวัลจากการใช้บัตรเดบิต ที่ได้รับจากทางการตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป สำหรับเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ที่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5.0
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 653) พ.ศ. 2561
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/012/62.PDF

Related posts:

Leave a Reply