No Comments

พ.ร.ฎ.ฉบับที่ 652 พ.ศ.2561 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้นิติบุคคลสำหรับเงินสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 652) พ.ศ.2561
ยกเว้นเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560 สำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
คลิ๊ก พรฎ.ฉบับที่ 652 พ.ศ.2561 https://goo.gl/QGFJC6
คลิ๊ก พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560 https://goo.gl/qgUAFU
⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 8 กุมภาพันธ์ 2561

Related posts:

Leave a Reply