นที No Comments

เผื่อใครสนใจ ไม่มีค่าใช้จ่าย

[Seminar]

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายพื้นฐานสำหรับสตาร์ทอัพ (Startup)”

———————————————-

TCDC โดยความร่วมมือกับ Tasknjoy จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายพื้นฐานสำหรับสตาร์ทอัพ (Startup)  ขึ้นเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานที่สตาร์ทอัพ (Startup) ควรรู้ เช่น กฎหมายกฎหมายการจ้างงาน เช่น การจ้าง outsourceทำงาน ,การเลิกจ้างงาน สัญญาจ้างงาน เรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (IP) การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ควรจดทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้างและถ้าถูกละเมิดต้องทำอย่างไร และเรื่องกฎหมายธุรกิจ NDA, NCAให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายที่จะมาปกป้องไอเดียต่างๆ ที่ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมากระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำหลัก และวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

รายละเอียดการรับสมัคร :

https://www.tcdcconnect.com/activity/12386/

 

 

 

 

 

 

 

Related posts:

Leave a Reply