No Comments

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ใช้ปี 2563

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
ใช้กับ รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ให้ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปเท่านั้น
(flower)https://bit.ly/2QSLk5r

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
(flower)https://bit.ly/2xzf5jI

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
(flower)https://bit.ly/2pytg4i

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ใช้กับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ให้ถือปฏิบัติก่อนวันที่ผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เรี่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปเท่าน้ัน
(flower)https://bit.ly/2NCtaH0

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ใช้กับระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปเท่านั้น
(flower)https://bit.ly/2O51IBn

Related posts: