No Comments

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความฯ รวม 56 ฉบับ ยังไม่ได้ดูใส้ในว่าฉบับใดใช้ปีใด ขอนำเสนอในโอกาสถัดไป
วิไล วัชรชัยสิริกุล Line @nukbunchee

1. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 1 1/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA…/PDF/2560/E/236_1/1.PDF

2. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 12/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้ 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA…/PDF/2560/E/236_1/2.PDF

3. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 13/2560 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA…/PDF/2560/E/236_1/3.PDF

4. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA…/PDF/2560/E/236_1/4.PDF

5. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 15/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้าคงเหลือ 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA…/PDF/2560/E/236_1/5.PDF

6. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 16/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA…/PDF/2560/E/236_1/6.PDF

7. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 17/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

8. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 18/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA…/PDF/2560/E/236_1/8.PDF

9. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 19/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA…/PDF/2560/E/236_1/9.PDF

10. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 20/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_1/10.PDF

11. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 2 1/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_1/11.PDF

12. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 22/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_1/12.PDF

13. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 23/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_1/13.PDF

14. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 24/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_1/14.PDF

15. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 25/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_1/15.PDF
16. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 26/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_1/16.PDF

17. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 27/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_1/17.PDF

18. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 28/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_1/18.PDF

19. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 29/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_1/19.PDF

20. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 30/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_1/20.PDF

21. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 3 1/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง กำไรต่อหุ้น 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_1/21.PDF

22. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 32/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_1/22.PDF

23. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 33/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_1/23.PDF

24. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 34/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_1/24.PDF

25. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 35/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_1/25.PDF

26. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 36/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_1/26.PDF

27. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 37/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 4 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_1/26.PDF

28. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 38/2560 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA…/PDF/2560/E/236_2/2.PDF

29. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 39/2560 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรวมธุรกิจ 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA…/PDF/2560/E/236_2/3.PDF

30. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 40/2560 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาประกันภัย 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA…/PDF/2560/E/236_2/4.PDF

31. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 4 1/2560 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA…/PDF/2560/E/236_2/5.PDF

32. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 42/2560 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การสำรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA…/PDF/2560/E/236_2/6.PDF

33. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 43/2560 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA…/PDF/2560/E/236_2/7.PDF

34. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 44/2560 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินรวม 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA…/PDF/2560/E/236_2/8.PDF

35. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 45/2560 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การร่วมการงาน 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA…/PDF/2560/E/236_2/9.PDF

36. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 46/2560 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_2/10.PDF

37. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 47/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_2/11.PDF

38. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 48/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_2/12.PDF

39. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 49/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

40. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 50/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_2/14.PDF

41. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 5 1/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 

42. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 52/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 3 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

43. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 53/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์ 

44. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 54/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

45. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 55/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

46. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 56/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

47. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 57/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_2/21.PDF

48. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 58/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_2/23.PDF

49. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 59/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_2/23.PDF

50. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 60/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_2/24.PDF

51. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 6 1/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_2/25.PDF

52. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 62/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_2/26.PDF

53. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 63/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_2/27.PDF

54. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 64/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_2/28.PDF

55. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 65/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_2/29.PDF

56. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 66/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ [เล่มจบ] 
รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/…/2560/E/236_2/30.PDF

Related posts:

Leave a Reply