Admin4 No Comments

💢ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

พ.ร.บ. ฉบับนี้ ได้กำหนดวิธีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลในการรับบริการจากผู้ประกอบการหรือหน่วยงานใดๆ ที่ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงตนต่อผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการอาจเลือกใช้ระบบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

ดาวน์โหลดกฎหมาย

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0203.PDF?fbclid=IwAR1EmoFyfJHplokWjIIoDddchiRwFve4uJu-Qf945Mr4_gmF4ai389BTBpM

Related posts: