STAFF No Comments

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการผ่อนผันการชาระเงินคืนกองทุน ลดหย่อนหนี้ หรือระงับการเรียกให้ชาระหนี้
พ.ศ. 2561
http://nukbunchee.com/cms/wp-content/uploads/2017/07/T_0009.pdf

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชาระเงินคืนกองทุน
พ.ศ. 2561
http://nukbunchee.com/cms/wp-content/uploads/2017/07/T_0001_10.pdf

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562
http://nukbunchee.com/cms/wp-content/uploads/2017/07/T_0016.pdf

Related posts: