No Comments

สรรพากรเปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎหมายระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 5 กันยายน 2560

กรมสรรพากร เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่..) พ.ศ. …. 
เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐาน ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)

 

ร่าง พรบ.ฯ ที่รับฟังความเห็นได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/27727.0.html

แสดงความคิดเห็นได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/27713.0.html

Related posts:

Leave a Reply