นที No Comments

สัมมนา “งบกระแสเงินสดและการจัดทำงบกระแสเงินสด”

ตามที่ รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ได้ให้เกียรติบรรยายให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในหัวข้อ “การจัดทำงบกระแสเงินสดและปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs” ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซนเตอร์ เมืองทองธานี นั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดทำและเผยแพร่ VDO ในงานสัมมนาดังกล่าวใน Youtube โดยมี Link VDO ทั้งหมด 4 Link ดังต่อไปนี้

Part 1 : http://youtu.be/1hAhhfcNwY8

Part 2 : http://youtu.be/f2ALPtg6CVY

Part 3 : http://youtu.be/dQMhqUhtmy0

Part 4 : http://youtu.be/wkemZHvDBuo

พร้อม Link เอกสารประกอบการบรรยายในแต่ละ VDO ดังต่อไปนี้ : https://goo.gl/bCfHDl

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีขอประชาสัมพันธ์ Link ดังกล่าวและเชิญชวนท่านสมาชิกศึกษาข้อมูลการจัดทำงบกระแสเงินสดจาก link ดังกล่าว และขอขอบพระคุณ รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นอย่างสูงในการร่วมมือครั้งนี้

Related posts:

Leave a Reply