นที No Comments

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว สภาวิชาชีพบัญชี ขอแนะนำให้สมาชิกสามัญ 
โปรดแสดง “บัตรประจำตัวประชาชน” ในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในที่ประชุม

ที่มา https://goo.gl/Rao7Y1

Related posts:

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ ใช้ตั้งแต่ 1...
สำหรับผู้ที่นำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้หุ้น (บอจ.5) ผ่านระบบ DBD e-Filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค...
กยศ. : กฎกระทรวงการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และกา...

Leave a Reply