นที No Comments

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว สภาวิชาชีพบัญชี ขอแนะนำให้สมาชิกสามัญ 
โปรดแสดง “บัตรประจำตัวประชาชน” ในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในที่ประชุม

ที่มา https://goo.gl/Rao7Y1

Related posts:

Leave a Reply