นที No Comments

  1. ระหว่างการศึกษาวิชาการบัญชีในระดับปริญญาตรี ต้องสอบผ่านวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 4 วิชาและวิชาการสอบ

บัญชีไม่น้อยกว่า 1 วิชา    ซึ่งรวมกันทุกวิชาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

  1. ตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองได้ที่ www.fap.or.th เมนู “การรับรองหลักสูตร”

*สมัครสมาชิกออนไลน์ได้ที่ www.fap.or.th   เมนู “สมัครสมาชิก”

*คำขอแจ้งการฝึกหัดงำน (ผส.1) สำมารถ Download ได้ที่ www.fap.or.th/Service/practice.html

*รายงานการฝึกหัดงาน (ผส.2) และคำรับรองการฝึกหัดงาน (ผส.3)   สำมำรถ Download ได้ที่ www.fap.or.th/Service/practice.html

  • รายงานการฝึกหัดงาน (ผส.2) คำรับรองการฝึกหัดงาน (ผส.3) คำขอแจ้งการเปลี่ยนผู้ให้การฝึกหัดงาน (ผส.4) สามารถ Download ได้ที่ fap.or.th/Service/practice.html    
  • คำขอทั่วไป (ผส.7) สามารถ Download ได้ที่ http://www.fap.or.th/images/column_1359011149/ผสpdf

*คำขอแจ้งการฝึกหัดงาน (ผส.1) สามารถ Download ได้ที่ www.fap.or.th/Service/practice.html

หมายเหตุ    ผู้รับการทดสอบสามารถสมัครสอบทุกวิชา หรือบางวิชาก็ได้    การทดสอบกำหนดให้มีการจัดอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง    ผู้รับการทดสอบต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และผลการทดสอบของแต่ละวิชาที่สอบ ผ่านได้สะสมไม่เกิน 4 ปี นับจากวันที่ผ่านการทดสอบแต่ละวิชา    ผู้รับกำรทดสอบสมัครสอบออนไลน์ได้ที่ www.fap.or.th    เมนู สมัครเข้าทดสอบ

*คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Download ได้ที่ www.fap.or.th/Service/CPA.html

 

Related posts:

Leave a Reply