นที No Comments

 
          จากคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560 ซึ่งประกาศและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ได้แก้ไขกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 5 ฉบับรวด ประกอบด้วย

      1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท ส่วนใหญ่เพื่อรองรับการจดทะเบียนอิเล็คทรอนิกส์เต็มรูปแบบ
      2. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับการทำงาน
      3. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น
      4. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เพิ่มมาตรา 84/2 เพิ่มอำนาจรัฐมนตรีขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาส่งเงินสมทบ
      5. พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

———————————-

1. แก้กฎหมายแพ่ง : บริษัทจำกัดต้องจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกรรมการมีมติ

สำหรับการจ่ายเงินปันผลแก้ไขให้ต้องกระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทมหาชนจำกัด และเมื่อมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ 4 เมษายน 2560 ดังนั้น จะมีผลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2560 นี้ สำหรับบริษัทที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล
บริษัทจำกัดใดจ่ายเงินปันผลฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 1201 ดังกล่าวมีโทษปรับบริษัทไม่เกินสองหมื่นบาท ทั้งนี้ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499

การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าว ประกอบด้วย การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการจดทะเบียนทางอิเล็คทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ ได้แก่

1. ยกเลิกการจดทะเบียนที่สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
2. ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
3. ยกเลิกการบังคับใช้ตราบริษัทประทับในใบหุ้น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทจำกัดไม่จำต้องมีตราบริษัท
4. เพิ่มบทบัญญัติ มาตรา 1201 วรรคสี่ “การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่หรือกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี”
5. เพิ่มอำนาจศาลในการสั่งให้เลิกบริษัทด้วยเหตุใดๆ ที่ทำให้บริษัทนั้นเหลือ วิสัยที่จะดำรงคงอยู่ต่อไปได้

รายละเอียดการแก้ไข ตามไฟล์แนบ

คำสั่ง คสช.21-2560 แก้กฎหมายอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 5 ฉบับ

1.คำสั่งคสช 21-2560 แก้ ปพพ หุ้นส่วนบริษัท

—————————-

2. คำสั่งคสช. ที่ 21/2560 แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับการทำงาน

รายละเอียดการแก้ไข ตามไฟล์แนบ

คำสั่ง คสช.21-2560 แก้กฎหมายอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 5 ฉบับ

2.คำสั่งคสช. ที่ 21/2560 แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

———————————-

3.คำสั่งคสช. ที่ 21/2560 แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการแก้ไข ตามไฟล์แนบ

คำสั่ง คสช.21-2560 แก้กฎหมายอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 5 ฉบับ

3.คำสั่งหัวหน้า คสช 21-2560 พรบ บริษัทมหาชนจำกัด พ ศ 2535

———————————-

4.คำสั่งคสช. ที่ 21/2560 แก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เพิ่มมาตรา 84/2เพิ่มอำนาจรัฐมนตรีขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาส่งเงินสมทบ

รายละเอียดการแก้ไข ตามไฟล์แนบ

คำสั่ง คสช.21-2560 แก้กฎหมายอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 5 ฉบับ

4.คำสั่งคสช. แก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เพิ่มมาตรา 84/2

———————————-

5.คำสั่ง คสช. ที่ 21/2560 แก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

รายละเอียดการแก้ไข ตามไฟล์แนบ

คำสั่ง คสช.21-2560 แก้กฎหมายอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 5 ฉบับ

5.คำสั่ง คสช. แก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

———————————-

Related posts:

Leave a Reply