No Comments
11 สิงหาคม 2561 ลดคุ้มครองเงินฝากเหลือ 10 ล้านบาท 
ปัจจุบันคุ้มครองอยู่ 15 ล้านบาท และหลัง 11 สิงหาคม 2563 จะลดเหลือบัญชีละ 1ล้านบาทต่อบัญชีต่อสถาบันการเงิน 
ในระบบเงินฝากมีผู้ฝากเงินรายย่อยร้อยละ 98

Related posts:

Leave a Reply