นที No Comments

39 อาชีพที่ต่างด้าวห้ามทำ

การกำหนดงานในอาชีพ และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา

กำหนดในอาชีพและวีชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

พ.ศ. 2522

ที่มา http://www.mol.go.th/employee/occupation%20_prohibited

Related posts:

Leave a Reply