นที No Comments

เตือน “ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50/52/55” เกินกำหนดเวลา ต้องเสียค่าปรับ

ที่มา http://www.rd.go.th/publish/38092.0.html

ปรับ กรณียื่นงบการเงินเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ตามพระราชบัญญัติการบี พ.ศ. 2543

ดาวน์โหลดเอกสาร https://www.dbd.go.th/download/downloads/13_fine/Rate_of_fine_financial_statement.pdf

20170516164539

untitled-1-copy

Related posts:

Leave a Reply