STAFF No Comments

ประเด็นปัญหาการจ่ายเงินปันผล

คำถาม🙎‍♂️: การจ่ายเงินปันผล กรณีที่มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลแล้วกฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์ ม.1201 วรรค 3 “บริษัทต้องดำเนินการจ่ายปันผลให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน” หากกรณีนี้แม้มีมติออกมาแล้ว ต่อมาภายหลังบริษัทคำนวณแล้ว เห็นว่าการจ่ายเงินปันผลทำให้มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง บริษัทจะขอเลื่อนการจ่ายเงินปันผลไปอีก จะได้ไหมครับ
=====
คำตอบ🙎‍♀️: โดย อ.วิไล วัชรชัยสิริกุล
การกำหนดให้บริษัทจำกัดจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนฯ นั้นเป็นคำสั่ง หัวหน้าคสช. ที่ 21/2560 แต่คำสั่งดังกล่าว ไม่ได้ไปกำหนดโทษใน พรบ.กำหนดความผิดฯ ควบคู่ไปด้วย คือ มีแต่บทบัญญัติกฎหมาย แต่ยังไม่มีโทษค่ะ

หมายเหตุ ดังนั้น จึงมีมติ ครม.เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 จะแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือน และแก้ไข พรบ.กำหนดความผิดฯ เพื่อกำหนดโทษไปด้วย
👉ดูประเด็นตามมติ ครม. ดังกล่าวได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=8U3zA3zfS6Y&t=4s
🌻ที่มา: โอเพนแชทนักบัญชีดอทคอม https://bit.ly/2QiyOyu

Related posts: