STAFF No Comments
Preorder : หนังสือพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ฉบับใช้งาน และพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
⭐️ปกติราคาเล่มละ 250 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท
เปิดจอง วันนี้ – 31 ต.ค. 2563 จากราคาปกติ 250 บาท
พิเศษในช่วง preorder เพียง 230 บาท พร้อมจัดส่งฟรี❗️
***เงื่อนไข : หนังสือ Preorder จัดส่งปลายเดือน ตุลาคม 2563***
……….
จองทางใบสั่งจอง https://bit.ly/3jNr8Aa
จองผ่าน Google Form https://forms.gle/SiTXkTprCsLoYny47
สั่งซื้อช่องทางอื่น ๆ https://shopee.co.th/product/316174792/5855289487/
สั่งซื้อผ่านLazada https://bit.ly/3nNgawF
โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 156 300 4256
……….
หนังสือ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ฉบับใช้งาน และพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
•กฎหมายอนุบัญญัติครบถ้วนทุกฉบับ
•กฎหมายอนุบัญญัติจัดเรียงตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อความง่ายในการใช้งาน
•ตอนท้ายของแต่ละมาตรามีกฎหมายอนุบัญญัติ มาตราอื่น แบบภาษี บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง
•มีภาคผนวก แผนภูมิสรุปขั้นตอนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งระบบ เพื่อทำความเข้าใจได้โดยง่าย แม้มิใช่นักกฎหมาย
•มีกฎหมายอนุบัญญัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
– คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2762/2562 เรื่อง มอบอำนาจ เกี่ยวกับ การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
– ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 ตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522
– มีรายการเชื่อมโยงรายชื่อมูลนิธิ องค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่ได้รับยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล หน้า 112)
……….
ผู้แต่ง‍‍ : คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล และคุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
IBSN
จำนวน 250 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม พ.ศ. 2563
ราคา 250 บาท

Related posts: