STAFF No Comments

คู่มือการปฏิบัติ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คู่มือการปฏิบัติตามพรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับกันยายน 2562

 

Admin4 No Comments

ประเภทเอกสารสิทธิที่ดินที่ควรรู้

💢💢ประเภทเอกสารสิทธิที่ดินที่ควรรู้💢💢

🌞ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารชุด🌞ในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด เป็นผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง🌞

 

🍂ภาพจาก เพจสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ส่วนแยกฮอด

 

🌻”ภาษีอสังหาริมทรัพย์” https://bit.ly/2UGzSev

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

🌟พิเศษ🌟จองและชำระเงินเงินภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ลดท่านละ 500 บาท

💥แถมฟรี💥 โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (excel)

อภิชา No Comments

กฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพาสามิต พ.ศ.2560 จำนวน 39 ฉบับ ใช้ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

กฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพาสามิต พ.ศ.2560 จำนวน 39 ฉบับ ใช้ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ความสำคัญของบัญชีต้นทุนต่อราคาขายปลีกแนะนำ
ฐานภาษี
คิดจากราคาขายปลีกแนะนำ ซึ่งพิจารณาจากต้นทุนการผลิต ค่าบริหารจัดการ และกำไรมาตรฐาน โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำการของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/4.PDF
 2. ***กฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. 2560***
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/7.PDF
 3. กฎกระทรวงการอนุญาตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/11.PDF
 4. กฎกระทรวงการอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/14.PDF
 5. กฎกระทรวงกำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/17.PDF
 6. กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. 2560
   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/20.PDF
 7. กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/28.PDF
 8. กฎกระทรวงการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/32.PDF
 9. กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/40.PDF
 10. กฎกระทรวงการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/42.PDF
 11. กฎกระทรวงการคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานบริการ พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/46.PDF
 12. กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/49.PDF
 13. กฎกระทรวงการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/52.PDF
 14. กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/54.PDF
 15. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/56.PDF
 16. กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/59.PDF
 17. กฎกระทรวงการอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/65.PDF
 18. กฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/70.PDF
 19. กฎกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/74.PDF
 20. กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตยาสูบ พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/76.PDF
 21. กฎกระทรวงการอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/80.PDF
 22. กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/87.PDF
 23. กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตไพ่ พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/92.PDF
 24. กฎกระทรวงการอนุญาตนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/95.PDF
 25. กฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/99.PDF
 26. กฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/103.PDF
 27. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/105.PDF
 28. กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/111.PDF
 29. กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/113.PDF
 30. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/2.PDF
 31. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/3.PDF
 32. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตีความประเภทสินค้า และบริการ ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/4.PDF
 33. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนหรือขยายกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/6.PDF
 34. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเรียกเก็บและการคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้า 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/7.PDF
 35. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/8.PDF
 36. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/9.PDF
 37. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดเป็นองค์การสาธารณกุศลตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/10.PDF
 38. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 107 (1) (2) และมาตรา 108 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/12.PDF
 39. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหน่วยตามปริมาณสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/13.PDF

อภิชา No Comments

เทปสัมมนา พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 จัดโดย กรมศุลกากร

เทปสัมมนา พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป และโดยที่มีผลยกเลิกพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และกฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องรวม 24 ฉบับ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง

โครงการสัมมนาหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่” ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560
ตอนที่ 1/4 https://goo.gl/WmNM1f

ตอนที่ 2/4  https://goo.gl/pz53Fm

ตอนที่ 3/4 https://goo.gl/E26iJU

ตอนที่ 4/4 https://goo.gl/ffjwne

วิไล วัชรชัยสิริกุล นักบัญชีดอทคอม รวบรวม

ติดตามข่าวบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจฟรี ที่  Line  @nukbunchee