นที No Comments

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

กฎหมายน่ารู้ : Volume 35 ลูกจ้างต้องรู้สิทธิ – นายจ้างต้องจ่าย !!
เมื่อลูกจ้างถูกเลิกจ้างและไม่มีความผิด มีสิทธิรับเงินชดเชยจากนายจ้างอย่างไร?

ลูกจ้างบางคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยหรือเงินชดเชยจากนายจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นค่าชดเชยที่คำนวณจากอายุงานของลูกจ้างเอง ดังนี้
• ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วั
• ทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ระยะเวลาไม่ถึง 3 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน
• ทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ระยะเวลาไม่ถึง 6 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน
• ทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน
• ทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน

นอกจากค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับแล้ว ยังมี ค่าชดเชยพิเศษ ที่จะได้รับในกรณีพิเศษต่างๆ ดังนี้
1.กรณีที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้งที่สถานที่อื่น ที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว
2.กรณีที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างเพราะปรับปรุงหน่วยงานหรือการบริการ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

แต่ก็ไม่ใช่ทุกกรณีที่ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชย เช่น กรณีลาออกเองหรือกระทำความผิดร้ายแรงต่อนายจ้าง

สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิทธิของลูกจ้างที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ลูกจ้างควรศึกษาเป็นความรู้ไว้นะครับ!! #สำนักงานกิจการยุติธรรม #พรบ#คุ้มครองแรงงาน #วันแรงงาน #นายจ้าง #ลูกจ้าง#justiceinfographic #เลิกจ้าง #กฎหมายไม่รู้ไม่ได้

ที่มา : พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/A/008/1.PDF

 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ http://eit.or.th/law_doc/labour_protection_2541.pdf

 

 

นที No Comments

กฎกระทรวง กําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

กฎกระทรวง กําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.dbd.go.th/download/PDF_law/law_moc_foreign_NO600609.PDF

 

 

นที No Comments

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชน์ (ฉบับที่..) พ.ศ….. และร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคาม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …..

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชน์ (ฉบับที่..) พ.ศ….. และร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคาม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …..

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.dbd.go.th/download/article/article_20170616153623.pdf

 

นที No Comments

หลักเกณฑ์ใหม่ คุณสมบัติของ CFO และผู้ทำบัญชีหุ้น IPO และการอบรม CPD

หลักเกณฑ์ใหม่ คุณสมบัติของ CFO และผู้ทำบัญชีหุ้น IPO
และต้องอบรม CPD ตามหลักเกณฑ์ กลต. เริ่มใช้ 1 มกราคม 2560

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

นที No Comments

กำหนดประเภทหรือรายชื่อผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีการรับมรดกและหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีตรวจสอบติดตาม

กำหนดประเภทหรือรายชื่อผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีการรับมรดก

ดาวน์โหลดเอกสาร

mrexcept60_1_page_1

 

กำหนดประเภทหรือรายชื่อผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีการรับมรดก

และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีตรวจสอบติดตาม

ดาวน์โหลดเอกสาร 

mrtype60_1_page_1

นที No Comments

คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560 ซึ่งประกาศและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 
          จากคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560 ซึ่งประกาศและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ได้แก้ไขกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 5 ฉบับรวด ประกอบด้วย

      1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท ส่วนใหญ่เพื่อรองรับการจดทะเบียนอิเล็คทรอนิกส์เต็มรูปแบบ
      2. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับการทำงาน
      3. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น
      4. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เพิ่มมาตรา 84/2 เพิ่มอำนาจรัฐมนตรีขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาส่งเงินสมทบ
      5. พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

———————————-

1. แก้กฎหมายแพ่ง : บริษัทจำกัดต้องจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกรรมการมีมติ

สำหรับการจ่ายเงินปันผลแก้ไขให้ต้องกระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทมหาชนจำกัด และเมื่อมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ 4 เมษายน 2560 ดังนั้น จะมีผลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2560 นี้ สำหรับบริษัทที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล
บริษัทจำกัดใดจ่ายเงินปันผลฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 1201 ดังกล่าวมีโทษปรับบริษัทไม่เกินสองหมื่นบาท ทั้งนี้ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499

การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าว ประกอบด้วย การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการจดทะเบียนทางอิเล็คทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ ได้แก่

1. ยกเลิกการจดทะเบียนที่สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
2. ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
3. ยกเลิกการบังคับใช้ตราบริษัทประทับในใบหุ้น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทจำกัดไม่จำต้องมีตราบริษัท
4. เพิ่มบทบัญญัติ มาตรา 1201 วรรคสี่ “การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่หรือกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี”
5. เพิ่มอำนาจศาลในการสั่งให้เลิกบริษัทด้วยเหตุใดๆ ที่ทำให้บริษัทนั้นเหลือ วิสัยที่จะดำรงคงอยู่ต่อไปได้

รายละเอียดการแก้ไข ตามไฟล์แนบ

คำสั่ง คสช.21-2560 แก้กฎหมายอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 5 ฉบับ

1.คำสั่งคสช 21-2560 แก้ ปพพ หุ้นส่วนบริษัท

—————————-

2. คำสั่งคสช. ที่ 21/2560 แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับการทำงาน

รายละเอียดการแก้ไข ตามไฟล์แนบ

คำสั่ง คสช.21-2560 แก้กฎหมายอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 5 ฉบับ

2.คำสั่งคสช. ที่ 21/2560 แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

———————————-

3.คำสั่งคสช. ที่ 21/2560 แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการแก้ไข ตามไฟล์แนบ

คำสั่ง คสช.21-2560 แก้กฎหมายอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 5 ฉบับ

3.คำสั่งหัวหน้า คสช 21-2560 พรบ บริษัทมหาชนจำกัด พ ศ 2535

———————————-

4.คำสั่งคสช. ที่ 21/2560 แก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เพิ่มมาตรา 84/2เพิ่มอำนาจรัฐมนตรีขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาส่งเงินสมทบ

รายละเอียดการแก้ไข ตามไฟล์แนบ

คำสั่ง คสช.21-2560 แก้กฎหมายอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 5 ฉบับ

4.คำสั่งคสช. แก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เพิ่มมาตรา 84/2

———————————-

5.คำสั่ง คสช. ที่ 21/2560 แก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

รายละเอียดการแก้ไข ตามไฟล์แนบ

คำสั่ง คสช.21-2560 แก้กฎหมายอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 5 ฉบับ

5.คำสั่ง คสช. แก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

———————————-