Admin4 No Comments

ส่งข้อมูลประกันสุขภาพปี 2561 ได้ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562 (ไม่ใช่ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตามที่แชร์กันในไลน์)

💉💉ส่งข้อมูลประกันสุขภาพปี 2561 ได้ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562

(ไม่ใช่ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตามที่แชร์กันในไลน์) 💉💉

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 3 ธันวาคม 2561

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌กฎหมายการกำหนดราคาโอนระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน transfer pricing

📍พฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Osvoo1

🌹จองสัมมนาออนไลน์ (รอบบ่าย) https://bit.ly/2yT4Nvu

CPD/CPA รออนุมัติ

 

📌การจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

📍อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Qxnxaf

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2E6UlWp

CPD/CPA บัญชี 6.30 ชม.

 

📌กฎหมาย e payment กับภาษีธุรกิจ SME ออนไลน์

📍พุธ-พฤหัส ที่ 19-20 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2DL3WAX

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2qU2qnD

CPD/CPA รออนุมัติ

Admin4 No Comments

ร่างกฎหมาย e payment (e Invoice e Receipt eWT และสถาบันการเงินส่งข้อมูลลูกค้าให้กรมสรรพากร) เข้าสภา วาระ 2,3 วันที่ 4 ธ.ค.

🍏🍏🍏ร่างกฎหมาย e payment (e Invoice e Receipt eWT และสถาบันการเงินส่งข้อมูลลูกค้าให้กรมสรรพากร) เข้าสภา วาระ 2,3 วันที่ 4 ธ.ค.

 

📖อ่าน ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

http://library.senate.go.th/document/mSubject/Ext84/84125_0001.PDF

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 1 ธันวาคม 2561

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌กฎหมายการกำหนดราคาโอนระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน transfer pricing

📍พฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 (จำนวน 2 รอบ)

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Osvoo1

🌹จองสัมมนาออนไลน์ (รอบเช้า) https://bit.ly/2APxx9V

🌹จองสัมมนาออนไลน์ (รอบบ่าย) https://bit.ly/2yT4Nvu

CPD/CPA รออนุมัติ

-สำหรับท่านที่จอง 50 ท่านแรก (เช้า) และชำระเงินภายใน 30 พฤศจิกายน 61 ฟรี!!!อาหารกลางวัน

 

📌การจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

📍อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Qxnxaf

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2E6UlWp

CPD/CPA บัญชี 6.30 ชม.

 

📌กฎหมาย e payment กับภาษีธุรกิจ SME ออนไลน์

📍พุธ-พฤหัส ที่ 19-20 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2DL3WAX

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2qU2qnD

CPD/CPA รออนุมัติ

admin No Comments

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

admin No Comments

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

admin No Comments

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

admin No Comments

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

admin No Comments

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

admin No Comments

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

admin No Comments

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

admin No Comments

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ