Admin4 No Comments

ภาษีที่หักได้จากการบริจาคให้พรรคการเมือง : กฎหมายใหม่..

(star)ภาษีที่หักได้จากการบริจาคให้พรรคการเมือง : กฎหมายใหม่

 

ตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฯ ว่าด้วยมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้พรรคการเมือง ซึ่งผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศใช้ การบริจาคให้พรรคการเมือง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมระดมทุน หักภาษีได้ดังนี้

 1.บุคคลธรรมดา การบริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้พรรคการเมือง หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่รวมกันไม่เกิน 10,000 บาทต่อปีนับจากวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

(right)2. บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะการบริจาคเงินถือเป็นรายจ่ายได้ไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับรอบวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยเพิ่มเป็นมาตรา 65 ตรี(3)(ก) และเลื่อนบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้โดยเสน่หา การบริจาคฯ เดิมไปเป็น(ข)

 

(thumbtack)ข้อสังเกตุ

(right)1.โดยทั่วไปการบริจาคต่างๆ ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องบริจาคเป็นเงินเท่านั้น แต่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมักบริจาคได้ทั้งเงินและทรัพย์สิน แต่สำหรับการบริจาคให้พรรคการเมืองนี้กลับกัน

 

(right)2. เงินบริจาคพรรคการเมืองนั้นแม้ผลประกอบการขาดทุนก็ยังถือเป็นรายจ่ายได้ ต่างจากเงินบริจาคเพื่อกการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์อื่นที่หักได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ หรือรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ซึ่งหักได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิเช่นกัน นั่นคือ โดยทั่วไปการบริจาคจะถือเป็นรายจ่ายได้ก็ต่อเมื่อมีกำไรทางภาษีเท่านั้น เว้นแต่เงินบริจาคให้พรรคการเมือง

 

(right)3. เทคนิควิชาชีพบัญชี เพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และสนับสนุนการให้ข้อมูลทางการเงินเพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรการ (pin)(pin)การกำหนดผังบัญชีควรแยกบัญชีแยกประเภทเงินบริจาคให้พรรคการเมืองต่างหากจากเงินบริจาคอื่นๆ

 

(right)4.การบริจาคเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองไม่สามารถนับเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ดังนั้น หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดบริษัทโต๊ะจีนระดมทุนพรรคการเมืองเกิน 50,000 บาทต่อรอบบัญชี ส่วนที่เกินล้วนเป็นรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งสิ้น

👉https://1drv.ms/b/s!AnkSnC4DmSd8lkhIjRQkCVvBP9Cd

 

(sunflower)วิไล วัชรชัยสิริกุล

20 กุมภาพันธ์ 2562

(LINE messenger)นักบัญชีดอทคอม https://line.me/ti/g2/IPKJH8K3FD

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://goo.gl/tX7VQ6

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://goo.gl/8kabVg

CPD/CPA รออนุมัติ

💥💥ส่วนลดพิเศษ💥💥

จองและชำระค่าสัมมนาภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

หรือสัมมนา 3 ท่านขึ้นไป ลดท่านละ 500 (ใช้ได้เงื่อนไขเดียว)

********************************

📌เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍 วันที่ 21 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

💥💥โปรโมชั่น💥💥 สมัครอบรมเป็นคู่ได้รับส่วนลด<<คู่ละ 1000 บาท>> (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)

********************************

📌เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร

📍 วันที่ 26 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2X9xm25

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2X8ONjp

CPD/CPA รออนุมัติ

Admin4 No Comments

ขยายเวลายื่นแบบภาษีทางเน็ตออกไป 8 วันถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

ขยายเวลายื่นแบบภาษีทางเน็ตออกไป 8 วันถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

↪️ https://bit.ly/2Rowy5B

 

🌷🌷🌷แลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ สำหรับนักบัญชี ได้ที่ line square นักบัญชีดอทคอม https://line.me/ti/g2/IPKJH8K3FD

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍พฤหัส ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ***(เลื่อน พฤหัส ที่ 21 มีนาคม 2562)***

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA รออนุมัติ

💥💥โปรโมชั่น💥💥 สมัครอบรมเป็นคู่ได้รับส่วนลด<<คู่ละ 1000 บาท>> (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)

วิไล วัชรชัยสิริกุล No Comments

บริจาคสถานพยาบาลราชการ หักภาษีเงินได้ได้ 2 เท่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2561 เป็นต้นไป

บริจาคสถานพยาบาลราชการ หักภาษีเงินได้ได้ 2 เท่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2561 เป็นต้นไป

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 663 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ 

ดาวน์โหลด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 10) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

STAFF No Comments

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2561
Thai: https://bit.ly/2HdKr6I
English: https://bit.ly/2FxAUWz
credit: อ.สุชาย สิริภัทรกุลธร เผยแพร่ในกลุ่มไลน์ คนบัญชี

Admin4 No Comments

รวมคำถามการยื่นแบบภาษี ภงด 90 ,91 ออนไลน์ ปี 2562

 “Clear Cut ชัดเจนกับยื่นแบบฯ 90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต”

      (เรียบเรียงใหม่โดยจับเรื่องเดียวกันมาไว้ด้วยกัน)

 

เนื้อหาเดิม  http://www.rd.go.th/publish/61065.0.html

 

1.การลงทะเบียน

Q2 : ลงทะเบียนยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 ระบบแจ้งว่า “E-mail ไม่ถูกต้อง” ถ้าไม่ระบุ E-mail ได้หรือไม่
A2 : ไม่ต้องระบุ E-mail ได้

Q3 : หลังจากที่ได้ยืนยันการลงทะเบียนไปแล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนได้หรือไม่
A3 : ไม่สามารถแก้ไขรายการที่ลงทะเบียนได้ แต่หากมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ที่อยู่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองตอนยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ในส่วนของข้อมูลผู้มีเงินได้

Q4 : การลงทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีอายุกี่ปี
A4 : หากลงทะเบียนได้รับหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว สามารถใช้ได้โดยไม่มีกำหนดอายุ

Q5 : ถ้ามีการลงทะเบียนยื่นแบบฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตไปเรียบร้อยแล้ว ต่อมาไม่ประสงค์ที่จะยื่นแบบฯ  ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้ว จะต้องแจ้งยกเลิกการยื่นแบบฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่
A5 : ไม่ต้องแจ้งยกเลิก

Q6 : บุคคลที่มีบัตรประชาชนตลอดชีพ โดยไม่มีเลขควบคุมหลังบัตรประจำตัวประชาชน (Laser IDนั้น สามารถลงทะเบียนยื่นแบบฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
A6 : การลงทะเบียนยื่นแบบฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ต้องใช้เลขควบคุมหลังบัตรประจำตัวประชาชน (Laser ID) หากไม่มีเลขดังกล่าว ไม่สามารถลงทะเบียนยื่นแบบฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ ให้ติดต่อที่สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอออกบัตรประชาชนใบใหม่ ที่มีเลขควบคุมหลังบัตรประจำตัวประชาชน (Laser ID)

Q7 : ระบบแจ้งเลขควบคุมหลังบัตรประจำตัวประชาชน (Laser ID) ไม่ถูกต้อง จะต้องดำเนินการอย่างไร
A7 :  1 .ตรวจสอบบัตรประชาชนที่ใช้ต้องเป็นบัตรใบล่าสุด และเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
2. ตรวจสอบการกรอกข้อมูล ว่าได้กรอกข้อมูลตามที่ปรากฏหลังบัตร โดยพิมพ์ตัวอักษร 2 หลัก และตามด้วยตัวเลข 10 หลัก โดยไม่ต้องกรอกขีดหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วยังไม่สามารถดำเนินการได้ แนะนำให้ติดต่อสอบถามที่สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอ เพื่อตรวจสอบ

Q10 :ลงทะเบียนและยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.91 ไปแล้ว ในปีภาษีถัดไป จะยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 จะต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่
A10 :ไม่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ สามารถใช้หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านเดิมเข้าระบบยื่นแบบได้

Q11 : กรณีกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ต้องการลงทะเบียนยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตในช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ต้องกรอกเลขของใคร
A11 : ให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ที่ต้องการลงทะเบียน

Q12 : เมื่อทำการลงทะเบียนแล้ว จะทราบได้อย่างไรว่า ลงทะเบียนสำเร็จ
A12 : เมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้ว จะปรากฏหน้าจอ “การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเสร็จสมบูรณ์แล้ว” ควรจำรหัสผ่าน คำถาม-คำตอบกรณีลืมรหัสผ่านไว้ เพื่อประโยชน์ในการใช้รหัสผ่านดังกล่าวเข้ายื่นแบบ การพิมพ์แบบหรือใบเสร็จรับเงิน หรือใช้ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน

Q13 : เมื่อทำการลงทะเบียนแล้ว ระบบแจ้งว่าชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ กองมรดกที่ยังมิได้แบ่งไม่ถูกต้อง
A13 :  1. กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หากกรอกข้อมูลชื่อถูกต้องแต่ระบบยังคงแจ้งว่าไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อสำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอ เพื่อตรวจสอบข้อมูลในฐานทะเบียนราษฎร์
2. กรณีคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง หากกรอกข้อมูลถูกต้องแต่ระบบยังคงแจ้งว่าไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161

Q14 : เมื่อทำการลงทะเบียนแล้ว ระบบแจ้งว่าวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
A14 : กรณีกรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดถูกต้องแต่ระบบยังคงแจ้งว่าไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อสำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอ เพื่อตรวจสอบข้อมูลในฐานทะเบียนราษฎร์

Q17 : กรณียื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตของบุคคลธรรมดา แต่ลงทะเบียนผิดช่องทางเป็นสมัครสมาชิกนิติบุคคล สามารถแก้ไขได้อย่างไร
A17 : สามารถลงทะเบียนยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตของบุคคลธรรมดาใหม่ได้เลยที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เลือก “ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต” เมนู Hotlink เลือก “ยื่นแบบฯภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี….”

2.ลืมรหัสผ่าน ทำอย่างไร

Q8 : กรณีมีการลงทะเบียนยื่นแบบฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้ว แต่จำรหัสผ่านไม่ได้ สามารถลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่
A8 : ไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ กรณีจำรหัสผ่านไม่ได้ ให้เข้าสู่ระบบที่เมนู “ลืมรหัสผ่าน”

Q16 : ลืมรหัสผ่านและไม่สามารถขอรหัสผ่านได้เนื่องจากระบบแจ้งเลข error Laser ID ไม่ถูกต้อง
A16 : ให้ติดต่อสำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอ เพื่อตรวจสอบข้อมูล หากไม่ถูกต้องให้ทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่

Q12 : ลงทะเบียนยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต แต่จำรหัสผ่านไม่ได้และลืมคำถาม – คำตอบที่ได้เลือกไว้ จะขอรหัสผ่านใหม่ได้หรือไม่
A12 : กรณีลืมรหัสผ่านและลืม “คำถาม-คำตอบ” ที่ได้เลือกไว้ ขอให้เข้าสู่ระบบ “ขอรหัสผ่านใหม่” ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th >“บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต” >ยื่นแบบออนไลน์ >ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 =>ลืมรหัสผ่าน >เลือกประเภทการลงทะเบียน (เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่)>ขอรหัสผ่านใหม่

 

 1. การยื่นแบบฯ ...90/91
  Q1 : คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล หากไม่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร
  A1 : ให้แก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุลให้ถูกต้องก่อน โดยคลิกที่ แก้ไขชื่อ-นามสกุล

Q3 : ต้องกรอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือไม่
A3 : ให้กรอกตามที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก โดยคลิกที่ แก้ไขที่อยู่

Q5 : หากสมรสแล้วหย่า หรือคู่สมรสเสียชีวิต ต้องเลือกสถานภาพหม้ายหรือโสด
A5 : ให้เลือกสถานภาพหม้าย

Q10 : หากยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 ทางอินเทอร์เน็ตไปแล้ว แต่แสดงเงินได้ไม่ครบถ้วนหรือกรอกข้อมูลผิดพลาดต้องทำอย่างไร
A10 :  1. กรณีที่ขอคืนภาษี ให้ยื่นแบบเพิ่มเติมโดยกรอกรายการใหม่ทั้งหมด
2. กรณีที่มีภาษีต้องชำระ แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถยกเลิกแบบได้ที่หน้าค้างชำระภาษี 
3. กรณีที่มีภาษีต้องชำระ และชำระเงินแล้ว ให้ยื่นแบบเพิ่มเติมโดยกรอกรายการใหม่ทั้งหมด หากมีภาษีที่ต้องชำระสามารถนำเงินที่ชำระในแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 ฉบับแรกหักออกก่อน และชำระเพิ่มเฉพาะส่วนที่ชำระขาดไป

Q11 : กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ลืมคำถามคำตอบ และเลือก ขอรหัสผ่านใหม่ แต่จำหมายเลขโทรศัพท์ไม่ได้ ระบบไม่ยอมให้ขอรหัสผ่านใหม่ ต้องทำอย่างไร
A11 : ทดลองกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลเคยใช้ตั้งแต่เปิดกิจการมา หากยังไม่ได้ ต้องยื่นแบบฯ ด้วยกระดาษเท่านั้น

 

 1. การบันทึกเงินได้
  Q1 : การเลือกประเภทเงินได้ตามมาตรา 40(1) กรณีนายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเมื่อออกจากงาน ที่มีระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ต้องเลือกประเภทเงินได้อย่างไร
  A1 : ให้เลือกเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน กรณีไม่นำไปรวมคำนวณภาษี

Q2 : หากผู้มีเงินได้เลือกรายการประเภทเงินได้พึงประเมินและค่าลดหย่อนไว้ไม่ถูกต้อง และยังยื่นแบบไม่สำเร็จจะแก้ไขได้หรือไม่
A2 : สามารถแก้ไขเพิ่ม/ลด รายการได้ โดยเลือกแถบเมนูที่ 2 เลือกเงินได้/ลดหย่อน

Q3 : กรณียื่นแบบฯภ.ง.ด.90 และมีเงินได้จาก 40(4)(ข) อัพโหลดข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ ต้องทำอย่างไร
A3 : ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือน และแนะนำในกรณีต่างๆ กรณีที่ข้อมูลเงินปันผลที่แสดงไม่ถูกต้องให้ติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD)

Q4 : หากไม่ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องกรอกข้อมูลอย่างไร
A4 : ให้ใส่เลขศูนย์ในช่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Q5 : กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ ระบบแจ้งว่าท่านบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของผู้จ่ายเงินได้ซ้ำกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้มีเงินได้
A5 : ให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จ่ายเงินได้ตามหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

Q6 : กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ ระบบแจ้งว่าท่านบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรไม่ครบ 13 หลัก
A6 : ให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จ่ายเงินได้ตามหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

Q7 : หากมีผู้จ่ายเงินได้มากกว่า 1 ราย ต้องกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จ่ายเงินได้อย่างไร
A7 : กรณีได้รับเงินได้จากผู้จ่ายเงินได้มากกว่า 1 ราย ให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้รายที่ได้รับเงินได้มากที่สุด

Q8 : ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 กรณีอายุ 65 ปี ได้รับยกเว้น 190,000 บาท ระบบจะเปิดช่องข้อมูลให้กรอกอัตโนมัติหรือไม่อย่างไร
A8 : ระบบจะเปิดช่องให้อัตโนมัติ

Q9 : กรณีผู้มีเงินได้อายุ 65 ปีขึ้นไป กรอกจำนวนเงินได้แล้วระบบขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่าท่านบันทึกเงินได้เกินสิทธิที่ได้รับยกเว้น
A9 : ผู้มีเงินได้จะได้รับยกเว้นเงินได้พึงประเมินไม่เกินส่วนที่ตนได้รับแต่ไม่เกิน 190,000 บาทในปีภาษีนั้น

 1. ค่าใช้จ่าย
  Q1 : กรณีมีเงินได้ตามมาตรา 40(8) ตรวจสอบการหักค่าใช้จ่าย 43 รายการ ไม่พบเงินได้ที่ประกอบกิจการอยู่ จะสามารถหักค่าใช้จ่ายอย่างไร
  A1 : รายการเงินได้พึงประเมิน 40(8) เลือกเงินได้จาก “เงินได้อื่นๆ” พร้อมกรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามจริง

Q2 : ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 มีเงินได้ตามมาตรา 40(8) ถ้ามีค่าใช้จ่ายมากกว่าร้อยละ 60 จะกรอกข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างไร 
A2 : หากต้องการหักค่าใช้จ่ายมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้เลือกหักค่าใช้จ่ายจริง พร้อมกรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารหลักฐาน เช่น ใบกำกับภาษี  ใบเสร็จรับเงิน

 

6.การยื่นแบบของสามี-ภริยา

Q6 : กรณีคู่สมรสมีเงินได้ที่ต่างประเทศ สถานะการยื่นแบบฯ ของคู่สมรสเลือกอย่างไร
A6 : สถานะการยื่นแบบฯ ของคู่สมรสให้เลือก คู่สมรสไม่มีเงินได้ และกรอกเลขที่หนังสือเดินทาง สัญชาติ ประเทศ

Q7 : สามีเป็นผู้มีเงินได้ ภริยามีเงินได้ ม.40(1)-(8) สถานะการยื่นแบบฯ ของคู่สมรสต้องการนำเงินได้มาตรา 40(1) ยื่นรวมกับสามี แต่นำเงินได้มาตรา 40(2)-40(8) ไปแยกยื่นแบบได้หรือไม่
A7 : ไม่สามารถทำได้ สถานะการยื่นแบบฯ ของคู่สมรส สามารถเลือกเฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40(1)แยกคำนวณได้เท่านั้น

Q8 : สามีเป็นผู้มีเงินได้ ภริยามีเงินได้ตามมาตรา 40(2)-(8) สถานะการยื่นแบบฯ ของคู่สมรสต้องการนำเงินได้ตามมาตรา40(2)-40(4) ยื่นรวมกับสามี และแยกยื่นเงินได้ตามมาตรา 40(5)-40(8) ต้องเลือกอย่างไร
A8 : ไม่สามารถทำได้ สถานะการยื่นแบบฯ ของคู่สมรสหากมีเงินได้ตามมาตรา 40(2)-40(8) ต้องเลือกนำเงินได้ตามมาตรา 40(2)-40(8) แยกคำนวณหรือรวมคำนวณกับสามีเท่านั้น

Q9 : หากมีเงินได้ตามมาตรา 40(1) และ 40(8)  ต้องยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.91 หนึ่งฉบับ และแบบฯ ภ.ง.ด.90 อีกหนึ่งฉบับ หรือไม่
A9 : ให้นำเงินได้มาตรา40(1) กับ มาตรา 40(8) กรอกในแบบ ภ.ง.ด.90 เพียงฉบับเดียว

 

Q3 : กรณีสามีและภริยาร่วมกันประกอบกิจการร้านค้า โดยประสงค์ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 รวมกันในนามของสามี แต่ในการกรอกแบบฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ระบบให้ระบุสัดส่วนเงินได้ร้อยละของทั้งสามีและภริยา อยากทราบว่า จะต้องระบุสัดส่วนเงินได้ร้อยละอย่างไร
A3 : กรณียื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตระบบจะให้เลือกสัดส่วนเงินได้ร้อยละ โดยให้ท่านพิจารณาตามสัดส่วนเงินได้ที่ตกลงกัน เช่น หากตกลงแบ่งรายได้กันคนละครึ่ง ให้ระบุสัดส่วนเงินได้เป็น 50 : 50 หรือหากรายได้ดังกล่าวเป็นของสามีเพียงฝ่ายเดียว ก็ให้เลือกสัดส่วนเงินได้ของสามีเป็นร้อยละ 100

 

 1. ค่าลดหย่อน
  Q2 : หากมีเบี้ยประกันชีวิตกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ จะกรอกอย่างไร
  A2 : กรอกช่องประกันชีวิตให้เต็ม 100,000 บาทก่อน แล้วส่วนที่เหลือกรอกช่องประกันชีวิตแบบบำนาญ (ต้องไม่เกินสิทธิที่กฎหมายกำหนด)

Q3 : จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต 70,000 บาท ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ 150,000 บาท จะกรอกรายการลดหย่อนยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 ทางอินเทอร์เน็ตอย่างไร
A3 : กรอกรายการลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิต 100,000 บาท และกรอกรายการลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ 120,000 บาท

Q4 : จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต 150,000 บาท สามารถกรอกรายการลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิต 100,000 บาท และกรอกรายการลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญอีก 50,000 บาท ได้หรือไม่
A4 : ไม่ได้ เนื่องจากค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ได้เพิ่มขึ้นต้องเป็นเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญเท่านั้น หากเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตสามารถลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

Q5 :ลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตคู่สมรส กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้ และอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี ต้องกรอกรายการอย่างไร
A5 : กรณียื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 ทางอินเทอร์เน็ต สามารถกรอกรายการลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตแยกของผู้มีเงินได้ เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท และของคู่สมรสไม่มีเงินได้ เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 10,000 บาท

Q6 : การยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติไม่มีเงินได้ในไทย ต้องกรอกข้อมูลคู่สมรสอย่างไร
A6 : เลือกสถานะคู่สมรสไม่มีเงินได้และกรอกเลขที่หนังสือเดินทาง

Q7 : ลดหย่อนประกันสังคมคู่สมรสไม่มีเงินได้ สามารถกรอกรายการใช้สิทธิในแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 ทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
A7 : สามารถกรอกสิทธิลดหย่อนประกันสังคมของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

Q8 : กรอกจำนวนเงินลดหย่อนแล้วระบบขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่า ท่านบันทึกเกินสิทธิที่ได้รับลดหย่อน
A8 : ให้กรอกข้อมูลจำนวนเงินลดหย่อนไม่เกินสิทธิที่กฎหมายกำหนด

Q9 : ลดหย่อนบิดามารดาระบบขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่า เลขประจำตัวประชาชนบิดามารดาไม่ตรงกับข้อมูลของกรมสรรพากร
A9 : ให้ติดต่อสอบถามที่สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอ เพื่อตรวจสอบข้อมูล หากมีการแก้ไขข้อมูลให้ส่งหลักฐานมายังกรมสรรพากร

 

 1. การชำระภาษีและผ่อนชำระ

Q1 : ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต มีช่องทางการชำระภาษีใดบ้าง
A1 : 1. ชำระภาษีผ่าน e-Payment หมายถึง การชำระผ่านช่องทาง Internet Credit Card, ATM on Internet โดยสามารถทำรายการผ่านจากระบบไปสู่หน้าจอของธนาคารได้
2. ชำระภาษีช่องทางอื่น หมายถึง การชำระผ่านช่องทาง ATM, Tele Banking, Phone Banking, Internet Banking, Mobile Banking, Counter Service (ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ, 7-Eleven, Tesco Lotus, ไปรษณีย์)  โดยการพิมพ์ Pay-in-Slip ซึ่งระบุรายละเอียดเลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก), รหัสควบคุม (15 หลัก) และจำนวนภาษีที่ต้องชำระ ไปชำระภาษีตามช่องทางที่ประสงค์จะชำระ
3. ชำระภาษีผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา โดยชำระเป็นเงินสดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเครดิต บัตรเดบิต Tax Smart Card) อย่างใดอย่างหนึ่ง และชำระทั้งจำนวนตามชุดชำระเงิน (Pay-in Slip)

Q2 : ประสงค์จะชำระผ่านบัตรเครดิต ต้องเลือกช่องทางใด
A2 : เลือกเครดิตบนอินเทอร์เน็ต

Q3 : ประสงค์จะชำระโดยทำรายการตัดรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่สามารถทำรายการลิงค์หน้าจอต่อไปได้ ต้องทำอย่างไร
A3 : ให้เลือกเป็นช่องทางอื่น พิมพ์ Pay-in Slip แล้วเข้าผ่านเว็บไซต์ของธนาคารโดยตรงแล้วนำข้อมูล Pay-in Slip ไปทำรายการต่อ

Q4 : เมื่อเข้าหน้าจอให้เลือกช่องทางการชำระ แต่ยังไม่ต้องการชำระทันทีต้องทำอย่างไร
A4 : ให้เลือกยังไม่ชำระภาษี และเมื่อต้องการชำระให้เลือก ยื่นแบบฯจะปรากฏหน้าจอค้างชำระ คลิกที่เลขที่อ้างอิงจะปรากฏแบบฯ คลิกตกลง แล้วเลือกช่องทางการชำระ

Q5 : ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในการชำระผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคาร หรือไปรษณีย์ ใครเป็นผู้เรียกเก็บ
A5 : กรมสรรพากรมิได้เป็นผู้เรียกเก็บ แต่หน่วยรับชำระเป็นผู้เรียกเก็บ ซึ่งสามารถตรวจสอบค่าบริการดังกล่าวได้ที่  www.rd.go.th >เลือกยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต >แนะนำบริการ >แนะนำหน่วยรับชำระภาษี>ช่องทางการชำระภาษี >แล้วคลิกที่หน่วยชำระภาษีที่ต้องการ

Q6 : ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตมีช่องทางใด ที่ไม่มีค่าบริการในการชำระภาษีหรือไม่
A6 :  1. ชำระผ่านบัตรเครดิตบนอินเตอร์เน็ต
2. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย
3. ชำระที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

Q7 : ถ้าทำ Pay-in Slip หายต้องทำอย่างไร
A7 : สามารถเข้ามาทำรายการและพิมพ์ใบ Pay-in Slipใหม่ได้โดยจะได้รหัสควบคุมเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

Q8 : ถ้าเลือกทำรายการเลือกช่องทางการชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระและต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน สามารถทำได้หรือไม่
A8 : สามารถดำเนินการได้ โดยเข้าในระบบและเลือกช่องทางการชำระใหม่ได้

Q9 : ประสงค์ชำระผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ต้องเลือกช่องทางใด
A9 : เลือกช่องทางอื่น แล้วพิมพ์ Pay-in Slip ไปชำระที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

Q10 : นำ Pay-in Slip ไปชำระที่หน่วยรับชำระ แต่ไม่สามารถชำระเงินได้ ต้องทำอย่างไร
A10 : ให้แจ้งหน่วยรับชำระทำการบันทึกรายการแทนการ Scan Barcode หากยังไม่สามารถทำรายการได้แนะนำให้พิมพ์ใบ Pay-in Slip ใหม่โดยพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ Laser เนื่องจาก Barcode จะชัดเจน และสามารถ Scan ผ่านเครื่องอ่าน Barcode ได้ดีกว่าเครื่อง inkjet 

Q11 : ถ้ายื่นแบบฯ แล้วเลือกเป็นช่องทางผ่อนชำระ แต่ประสงค์จะชำระเต็มจำนวนต้องทำอย่างไร
A11 : หากยังไม่ได้ชำระเงินให้ทำการยกเลิกแบบเดิม แล้วทำรายการใหม่ เลือกไม่ประสงค์ผ่อนชำระ จะสามารถชำระได้เต็มจำนวน

Q12 : ถ้าเลือกเป็นชำระเต็มจำนวน แต่ต้องการเปลี่ยนเป็นผ่อนชำระต้องทำอย่างไร
A12 : หากยังไม่ได้ชำระเงินให้ทำการยกเลิกแบบเดิม แล้วทำรายการใหม่ เลือกประสงค์ผ่อนชำระ

Q13 : ทำรายการยื่นแบบฯ แล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระ พบว่ารายการไม่ถูกต้อง ควรทำอย่างไร
A13 : ให้ยกเลิกการยื่นแบบฯ แล้วทำรายการใหม่

Q14 : การผ่อนชำระ ต้องดำเนินการอย่างไร
A14 : เมื่อยืนยันยื่นแบบแสดงรายการแล้ว หากมีภาษีที่ต้องชำระเกิน 3,000 บาท ระบบจะแจ้งข้อความว่า ประสงค์จะผ่อนชำระหรือไม่ ให้เลือกผ่อนชำระหากต้องการแบ่งจ่ายภาษีเป็น 3 งวดหรือหากประสงค์ชำระเต็มจำนวนให้เลือก ไม่ประสงค์ผ่อนชำระ

Q15 : การผ่อนชำระภาษี หากงวดที่ 1 ชำระผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา งวดที่ 2 และ 3 ชำระผ่านอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
A15 : หากงวดที่ 1 ชำระผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแล้ว งวดที่ 2 และ 3 ต้องชำระที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเท่านั้น ไม่สามารถชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

Q16 : ชำระผ่าน Online Payment คือการชำระประเภทใดได้บ้าง
A16 : 1. ชำระบัตรเครดิตบนอินเตอร์เน็ต
2. ชำระ ATM บนอินเตอร์เน็ต
3. ชำระ ผ่าน e-payment โดยต้องติดต่อธนาคาร เพื่อรับรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เมื่อหน้าจอเข้าสู่ระบบ  สามารถทำรายการผ่านหน้าจอได้ทันที

Q17 : การชำระผ่านช่องทางอื่น สามารถชำระเป็นเช็คได้หรือไม่
A17 : หากประสงค์ชำระด้วยเช็ค ต้องเป็นเช็คของธนาคารสาขาที่เปิดบัญชีและใช้บริการชำระภาษี ณ สาขานั้นๆ โดยระบุผู้รับเงินคือ “กรมสรรพากร”

Q18 : เลือกชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ต้องการเปลี่ยนช่องทางเป็นทาง ATM ที่ต้องทำรายการเองผ่านหน้าตู้ธนาคาร ต้องทำรายการใหม่หรือไม่
A18 : ไม่ต้อง สามารถนำใบ Pay-in Slip ที่มีรหัสควบคุม ทำรายการผ่านหน้าตู้ ATM ได้ทันที เพราะใช้รหัสควบคุมเดียวกันไม่ต้องเข้าทำรายการใหม่
Q19 : การผ่อนชำระ สามารถชำระที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่
A19 : ได้สามารถใช้ได้ทั้งเงินสด บัตรเครดิต และบัตรเดบิตการผ่อนชำระภาษีอากร

Q20 : ทำรายการยื่นแบบฯ เพิ่มเติม ครั้งแรกชำระภาษีแล้ว ครั้งต่อไปต้องเป็นช่องทางเดิมหรือไม่
A20 : สามารถเลือกเปลี่ยนช่องทางได้

Q21 : สามารถนำ Pay-in Slip ไปชำระเงินที่ Counter Service ใดได้บ้าง
A21 : ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ/7-Eleven/เทสโก้ โลตัส/ที่ทำการไปรษณีย์

 

 1. การพิมพ์แบบ/ใบเสร็จ

  Q1 : กรณียื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสำเร็จแล้วต่อมาต้องการพิมพ์แบบ/ใบเสร็จ เข้าระบบแล้วแต่จำหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบไม่ได้และบัตรประชาชนเป็นรุ่นเก่า ไม่มีเลขควบคุมหลังบัตรประจำตัวประชาชน (Laser ID)ทำให้ไม่สามารถพิมพ์แบบและใบเสร็จได้ มีทางเดียวคือยื่นคำร้องขอคัดแบบ จะต้องแก้ปัญหาอย่างไร
  A1 : ต้องทำบัตรประจำตัวใหม่ ที่มีเลขควบคุมหลังบัตรประจำตัวประชาชน (Laser ID)

Q2 : พิมพ์แบบแล้วไม่เต็มหน้ากระดาษไม่อยู่แผ่นเดียวกันหรือตกขอบ
A2 : แนะนำให้ตั้งค่า page setup ระบุเป็นเลขศูนย์

Q3 : พิมพ์แบบ/ใบเสร็จ หน้าเว็บไซต์ไม่ได้ เนื่องจากยื่นแบบผ่านทางสรรพากรพื้นที่สาขา  
A3 : หากท่านยื่นแบบฯ กระดาษ จะไม่มีแบบฯ และใบเสร็จในระบบอินเตอร์เน็ตให้ หากต้องการแบบฯ ให้ยื่นคำร้องขอคัดแบบฯ ส่วนใบเสร็จหากได้รับแล้วสูญหาย ให้ติดต่อขอสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพื่อขอใบแทน

 

 1. ชาวต่างชาติ
  Q1 : บุคคลต่างด้าวมีเลข 13 หลัก ตามที่กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ออกให้ ซึ่งไม่ใช่เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน สามารถนำเลขดังกล่าวมาลงทะเบียนยื่นแบบฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
  A1 : การลงทะเบียนยื่นแบบฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ต้องใช้เลขควบคุมหลังบัตรประจำตัวประชาชน (Laser ID) หากไม่มีเลขดังกล่าว ไม่สามารถลงทะเบียนยื่นแบบฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้

Q9 : บุคคลธรรมดาต่างด้าว (ชาวต่างชาติ) ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน จะสามารถลงทะเบียนยื่นแบบฯผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
A9 : บุคคลธรรมดาต่างด้าว (ชาวต่างชาติ) ต้องดำเนินการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ณ สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่มีภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือสำนักงานประจำตั้งอยู่ก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตได้

Q15 : ชาวต่างชาติลงทะเบียนยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบแจ้งว่า ชื่อ หรือวัน/เดือน/ปีเกิด ไม่ถูกต้อง
A15 : ให้ยื่นแบบ ล.ป.10.1 ณ สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่มีภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือสำนักงานประจำตั้งอยู่ก็ได้ โดยแนบภาพถ่ายหนังสือเดินทางพร้อมบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม(ถ้ามี)

Q2 :ชาวต่างชาติหากพบว่าสะกดชื่อ-นามสกุลไม่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร
A2 : สามารถแก้ไขให้ถูกต้องในขณะที่ยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต โดยคลิกที่ แก้ไขชื่อ-นามสกุล

Q4 : ต่างชาติมีเงินได้ ต้องกรอกที่อยู่อย่างไร
A4 : ให้กรอกตามที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก อาจเป็นที่ทำงาน หรือที่พักอาศัยก็ได้

Q1 : ผู้มีเงินได้เป็นชาวต่างชาติ อยู่ในประเทศไทยถึง 180 วัน จะใช้สิทธิลดหย่อนอุปการะบิดามารดา (ต่างชาติ) ซึ่งไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ของบิดามารดา ระบบไม่รับจะแก้ปัญหาอย่างไร
A1 : ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ ต้องทำการยกเลิกรายการลดหย่อน

Q6 : กรณีคู่สมรสมีเงินได้ที่ต่างประเทศ สถานะการยื่นแบบฯ ของคู่สมรสเลือกอย่างไร
A6 : สถานะการยื่นแบบฯ ของคู่สมรสให้เลือก คู่สมรสไม่มีเงินได้ และกรอกเลขที่หนังสือเดินทาง สัญชาติ ประเทศ

Q6 : การยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติไม่มีเงินได้ในไทย ต้องกรอกข้อมูลคู่สมรสอย่างไร
A6 : เลือกสถานะคู่สมรสไม่มีเงินได้และกรอกเลขที่หนังสือเดินทาง

↪️ ดาวน์โหลดสรุป สรรพากรตอบปัญหาการยื่นแบบฯ 90 https://1drv.ms/b/s!AnkSnC4DmSd8lkKpE87rC2joK9lJ

 

ที่มา : กรมสรรพากร http://www.rd.go.th/publish/61065.0.html

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 14 มกราคม 2562

🌞 LINE สแควร์ นักบัญชีดอทคอม https://line.me/ti/g2/IPKJH8K3FD

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍พฤหัส ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA รออนุมัติ

Admin4 No Comments

พรฎ.665 (มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ (เพิ่มรายงานลูกจ้างรายวันที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี)

🍏พรฎ.665 (มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ (เพิ่มรายงานลูกจ้างรายวันที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี)

↪️https://bit.ly/2AfGuI4

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 7 มกราคม 2562

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍พฤหัส ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA รออนุมัติ

Admin4 No Comments

กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

🏘กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

https://1drv.ms/b/s!AnkSnC4DmSd8ligAV7_y7JpVD_v0

 

admin No Comments

ขยายเวลาพิจารณา ร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ อีก 60 วัน

ขยายเวลาพิจารณา ร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ อีก 60 วัน
-คณะกรรมาธิการวิสามัญ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ เป็นพิเศษเป็นครั้งที่ 5 อีก 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ดังนั้นจะครบกำหนดวันที่ 25 มีนาคม 2561 
-ประเด็นที่ขยายคือ การพิจารณาเรื่องข้อมูลและความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้เป็นแนวทางการตรากฎหมายลำดับรองให้สอดคล้องกับร่างกฎหมายแม่ เช่น การบรรเทาภาระภาษี การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม เป็นต้น
 วิไล วัชรชัยสิริกุล 23 มกราคม 2561

 

วิไล วัชรชัยสิริกุล No Comments

เทปสัมมนา พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 จัดโดย กรมศุลกากร

เทปสัมมนา พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป และโดยที่มีผลยกเลิกพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และกฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องรวม 24 ฉบับ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง

โครงการสัมมนาหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่” ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560
ตอนที่ 1/4 https://goo.gl/WmNM1f

ตอนที่ 2/4  https://goo.gl/pz53Fm

ตอนที่ 3/4 https://goo.gl/E26iJU

ตอนที่ 4/4 https://goo.gl/ffjwne

วิไล วัชรชัยสิริกุล นักบัญชีดอทคอม รวบรวม

ติดตามข่าวบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจฟรี ที่  Line  @nukbunchee

admin No Comments

ตุลาคม 2560 สรรพากรเปิดตัว App แจ้งเบาะแสผู้ประกอบการไม่ออกใบกำกับภาษี/ออกใบกำกับภาษีปลอม

ตุลาคม 2560 สรรพากรเปิดตัว App แจ้งเบาะแสผู้ประกอบการไม่ออกใบกำกับภาษี/ออกใบกำกับภาษีปลอม

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงแนวทางดำเนินงานในช่วงปลายปีงบ ประมาณ 2560 ว่า จากนี้กรมสรรพากรเตรียมดำเนินงานโดยให้นํ้าหนักใน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ภายในเดือนตุลาคม 2560 นี้จะเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเพื่อแจ้งเบาะแส กรณีที่พบผู้ประกอบการ หรือร้านค้า และภาคธุรกิจที่ไม่มีการออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าหรือ แม้กระทั่งผู้ประกอบการที่ออกใบกำกับภาษีปลอมและไม่ถูกต้องเพื่อเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ดำเนินธุรกิจถูกต้องและในรายที่ยังไม่เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง

 

กระบวนการแจ้งเบาะแสผ่านแอพพลิเคชัน กรมสรรพากรได้ออกแบบป้องกันมิให้เกิดการกลั่นแกล้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยผู้ที่จะแจ้งเบาะแสนั้นจะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน จากนั้นสามารถถ่ายใบเสร็จ ใบส่งสินค้า แจ้งมายังกรมสรรพากร ซึ่งแอพพลิเคชันจะสามารถพิสูจน์ตัวตนของคนแจ้งเบาะแสและแสดงสถานที่เหตุการณ์เป็นเรียลไทม์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลบ่งบอกให้เข้าไปตรวจสอบพฤติกรรมภายหลังได้รับคำแจ้งเบาะแสไม่เกิน 15 วัน

 

ในเรื่องการเก็บภาษีจากผู้ประกอบการทำธุรกิจออนไลน์ที่ผ่านมา กรมสามารถประเมินภาษีแล้วประมาณ 2,000 ราย มูลค่า 800 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการจัดทำเรื่องบัญชีเดียว

 

ที่มา http://www.thansettakij.com/content/176865