Admin4 No Comments

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับยกเว้นภาษีที่ดินฯ ตามกฎกระทรวง

🏡ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับยกเว้นภาษีที่ดินฯ ตามกฎกระทรวง

กฎกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประกาศเมื่อ 26 กรกฎาคม 2562 กำหนดให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย

 1. ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และทรัพย์สินของบุคคลซึ่งได้รับเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปที่ใช้ในราชการ ราชการในพระองค์ หรือหน่วยงานในพระมหากษัตริย์ หรือใช้ในกิจการอื่นใดในพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
 2. ใช้เพื่อการประกอบศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะไม่ว่าศาสนาใด หรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง ไม่ว่าในศาสนาใด หรือเป็นศาลเจ้า ทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้ใช้เพื่อศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะได้รับยกเว้นเฉพาะทรัพย์สินส่วนที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
 3. ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กระทรวงการคลังถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบที่ยังมิได้ใช้ในกิจการของรัฐวิสาหกิจและยังมิได้ใช้หาผลประโยชน์
 4. ที่ดินว่างเปล่าในสนามบินรอบบริเวณทางวิ่ง ทางขับ หรือลานจอดอากาศยานที่กันไว้เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานขั้นต่ำของข้อกำหนดว่าด้วยมาตรฐานสนามบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด
 5. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นทางรถไฟหรือทางรถไฟฟ้าซึ่งใช้ในกิจการของการรถไฟหรือการรถไฟฟ้าโดยตรง

      6.ทรัพย์สินที่ใช้สำหรับการสาธารณูปโภคและทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในโครงการของการเคหะแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการเคหะแห่งชาติ

 1. ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เพื่อสาธารณประโยชน์
 2. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ่อสำหรับใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอาคาร
 3. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ่อน้ำที่ใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะ
 4. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นถนน ลาน และรั้ว
 5. ที่ดินที่มีกฎหมายกำหนดห้ามมิให้ทำประโยชน์
 6. ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำการของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ

💢กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงฉบับนี้

 1. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ.. 2560 https://bit.ly/2MoNH08
 2. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561 https://bit.ly/2ZkE2eC
 3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 https://bit.ly/2Yakj4E
 4. ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฉบับที่ 14 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน https://bit.ly/2LNjdp3
 1. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ. ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ พ.ศ 2555) https://1drv.ms/b/s!AnkSnC4DmSd8lzaHS-y7xddcCcvT?e=XfMMN8
 2. พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550) https://bit.ly/2GBG9TM

.

📢 นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา www.nukbunchee.com

 

**ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น 4

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2562

🔖โบว์ชัวร์ https://bit.ly/320daCc

📍จองออนไลน์ https://bit.ly/2FDy2Wi

**ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น 5

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562

🔖โบว์ชัวร์ https://bit.ly/2FXvCSP

📍จองออนไลน์ https://bit.ly/2Ymgftf

**ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น 6

วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562

🔖โบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LaB6Om

📍จองออนไลน์ https://bit.ly/2yetamI

***ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 4

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2562

🔖โบว์ชัวร์ https://bit.ly/2RkiFHf

📍จองออนไลน์ https://bit.ly/2KnpneJ

***ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 5

วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2562

🔖โบว์ชัวร์ https://bit.ly/2WQZ4o0

📍จองออนไลน์ https://bit.ly/2XprODA

***************************

📚E-book พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Update กฎหมายอนุบัญญัติ 4 ฉบับ

ล่าสุด กฎกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562

(ประกาศ 26 กรกฎาคม 2562)

💥 คลิก https://bit.ly/2SWzwR3 💥

Admin4 No Comments

ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท ต้องชำระอากรเป็นเงินผ่านเน็ต ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

🌞 >>ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท ต้องชำระอากรเป็นเงินผ่านเน็ต ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

 1. จ้างทำของ
 2. กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร
 3. ใบมอบอำนาจ
 4. ใบมอบฉันทะลงมติประชุมบริษัท
 5. ค้ำประกัน
 • ยื่นชำระอากร ก่อนกระทำตราสาร หรือภายใน 15 วันนับจากกระทำตราสาร ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ชำระอากรโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร

↪️ ดาวน์โหลด http://nukbunchee.com/cms/wp-content/uploads/2017/07/อากรอิเล็กทรอนิกส์-2562.pdf

.

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย) https://bit.ly/2FZJOvc

♻️Line @nukbunchee https://line.me/R/ti/p/%40nukbunchee

🌐เพจ: www.facebook.com/nukbunchee2544

Admin4 No Comments

สไลด์ พรบ.ภาษีสรรพสามิต 2562

สไลด์ พรบ.ภาษีสรรพสามิต 2562

👤ลิขสิทธิ์ คุณระนอง แก้วศรีช่วง

คลิกดาวน์โหลด https://bit.ly/2KuoaSR

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏡 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น2

📍 วันที่ 26-27 มิถุนายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Vp7otv

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2GomlCE

CPD/CPA บัญชี 6 ชม. อื่นๆ 6 ชม.

********************************

.

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย) https://bit.ly/2FZJOvc

♻️Line @nukbunchee https://line.me/R/ti/p/%40nukbunchee

🌐เพจ: www.facebook.com/nukbunchee2544

Admin4 No Comments

2563-2564 นิติบุคคลเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไร

💢2563-2564 นิติบุคคลเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไร

ภาษีโรงเรือนและที่ดินในปี 2562 จัดเก็บจากค่ารายปีอัตราร้อยละ 12.5 ส่วนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 เก็บในอัตราภาษีที่ต่ำกว่า แต่ฐานภาษีเป็นราคาประเมินซึ่งสูงกว่าค่ารายปี การคำนวณว่าจะเสียภาษีมากขึ้นหรือน้อยลงจึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละกิจการ

ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ นิติบุคคลที่มีการเช่าหรือให้เช่า มีข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาเช่าให้ตรงกับภาระภาษีที่ดินในปี 2563 ด้วย

✳สำหรับอัตราภาษีที่จัดเก็บในปี 2565 เป็นต้นไปจะเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา

#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนิติบุคคล

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

🌹ดาวน์โหลดใบสมัคร https://bit.ly/2uFeqvf

CPD/CPA บัญชี 6 ชม. อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 3

📍วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2zQIBVy

🌹ดาวน์โหลดใบสมัคร https://bit.ly/2VerROj

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

Admin4 No Comments

คู่มือ การใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

📚คู่มือ การใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

⬇⬇⬇

ดาวน์โหลด https://1drv.ms/b/s!AnkSnC4DmSd8lnWn3tCGqh1jmQbc

.

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA บัญชี 6 ชม. อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 3

📍วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2zQIBVy

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

Admin4 No Comments

การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัย ปี 2563-2564

🌳การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัย ปี 2563-2564

            ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะเริ่มจัดเก็บตั้งแต่ปี 2563 นั้นจัดเก็บจากทรัพย์สิน 3 ประเภท คือ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด โดยเก็บภาษีจากผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ ในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น สำหรับสองปีแรกที่ใช้กฎหมายคือปี 2563 ถึง 2564 อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอยู่อาศัยนั้น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

 1. กลุ่มที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 2. กลุ่มที่เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง
 3. กลุ่มที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ นอกจากข้อ 1 และ 2

            ทั้ง 3 กลุ่มมีช่วงฐานภาษีหรืออัตราภาษีที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ที่อยู่อาศัยที่เผยแพร่กันนั้นคลาดเคลื่อนกับบทบัญญัติมาตรา 94 (อัตราภาษีปี 2563-2564) ประกอบมาตรา 41 (การยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย)แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นส่วนมาก โปรดพิจารณาจากภาพประกอบ

                        สำหรับอัตราภาษีที่จัดเก็บในปี 2565 เป็นต้นไปจะเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา

                                 

        แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษีอสังหาริมทรัพย์ได้ที่ ไลน์ สแควร์ นักบัญชีดอทคอม ห้องภาษีอสังหาริมทรัพย์

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA บัญชี 6 ชม. อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 3

📍วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2zQIBVy

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

Admin4 No Comments

รวมเรื่องพระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรฯ 2562

🎈รวมเรื่องพระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรฯ 2562 🎈

 1. พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562
 2. ลงทะเบียนระบบ “ส่งเสริมผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ” ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.thได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562
  (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร)
 3. ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจในการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด(เอกสารสภาวิชาชีพบัญชี)
 4. ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีสามารถระบุจำนวนข้อผิดพลาดได้ (เอกสารสภาวิชาชีพบัญชี)
 5. ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีไม่สามารถระบุจำนวนข้อผิดพลาดได้ (เอกสารสภาวิชาชีพบัญชี)
 6. Info graphics กรมสรรพากร
 7. FB Live กรมสรรพากร แถลงข่าว พรบ. ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาฯ วันที่ 27 มีนาคม 2562 https://bit.ly/2JKnpFI

➡️พรบ ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 2562 https://bit.ly/2U1rWsh

➡️ประกาศอธิบดี กำหนดลงทะเบียน https://bit.ly/2YvL4gw

➡️การปรับปรุงบัญชีแก้ไขข้อผิดพลาด https://bit.ly/2uBqxcw

➡️รายงานผู้สอบบัญชี ระบุข้อผิดพลาดได้ https://bit.ly/2UjAj1I

➡️รายงานผู้สอบบัญชี ระบุข้อผิดพลาดไม่ได้ https://bit.ly/2OwlW4E

.

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย) https://bit.ly/2FZJOvc

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA บัญชี 6 ชม. อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 3

📍วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2zQIBVy

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

Admin4 No Comments

พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๖๒

💢พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๖๒

💢มีผลใช้ 26 มีนาคม 2562

⬇⬇⬇⬇⬇

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/038/T_0001.PDF

.

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

********************************

🏘ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 3

📍วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2zQIBVy

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

Admin4 No Comments

ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษี SME บัญชีเดียว รอบใหม่ลงทะเบียนและชำระภาษีภายใน 30 มิถุนายน 2562

ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษี SME บัญชีเดียว รอบใหม่ลงทะเบียนและชำระภาษีภายใน 30 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลด ↪️https://1drv.ms/u/s!AnkSnC4DmSd8llGv4-2Zoi_OYxlJ

.

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย) https://bit.ly/2FZJOvc

.

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

⛵เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍 วันที่ 21 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

🌟โปรโมชั่น 🌟สมัครอบรมเป็นคู่ได้รับส่วนลด<<คู่ละ 1000 บาท>> (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)

********************************

⛵เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร

📍 วันที่ 26 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2X9xm25

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TjuMHT

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

 

 

Admin4 No Comments

ร่างกฎหมายยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีสรรพากรเข้าสภา วาระ 2,3

💢วันนี้ ร่างกฎหมายยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีสรรพากรเข้าสภา วาระ 2,3

💢🔥ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีกรรมาธิการสงวนความเห็นและร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอคำแปรญัตติ ดังน้้นคงผ่านสภาโดยไม่มีปัญหา

💢🔥⁉ส่วนปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับคนบัญชียังมีอีกมากอย่างแน่นอน

 

🌟🌟🌟🌟🌟

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

⛵เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍 วันที่ 21 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

🌟โปรโมชั่น 🌟สมัครอบรมเป็นคู่ได้รับส่วนลด<<คู่ละ 1000 บาท>> (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)

********************************

⛵เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร

📍 วันที่ 26 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Vp06lS

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TjuMHT

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

🌟พิเศษ🌟จองและชำระเงินเงินภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ลดท่านละ 500 บาท

💥แถมฟรี💥 โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (excel)