ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก
ชื่อ นามสกุล
นิตยา ธนวิริยะกุล
ชื่อเล่น
นิตยา
บริษัท
เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
ตำแหน่ง
ผู้บริหาร /เจ้าของกิจการ /นักธุรกิจ /อื่นๆ
โทรศัพท์
027274000