Admin4 No Comments

ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท ต้องชำระอากรเป็นเงินผ่านเน็ต ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

🌞 >>ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท ต้องชำระอากรเป็นเงินผ่านเน็ต ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

 1. จ้างทำของ
 2. กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร
 3. ใบมอบอำนาจ
 4. ใบมอบฉันทะลงมติประชุมบริษัท
 5. ค้ำประกัน
 • ยื่นชำระอากร ก่อนกระทำตราสาร หรือภายใน 15 วันนับจากกระทำตราสาร ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ชำระอากรโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร

↪️ ดาวน์โหลด http://nukbunchee.com/cms/wp-content/uploads/2017/07/อากรอิเล็กทรอนิกส์-2562.pdf

.

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย) https://bit.ly/2FZJOvc

♻️Line @nukbunchee https://line.me/R/ti/p/%40nukbunchee

🌐เพจ: www.facebook.com/nukbunchee2544

Admin4 No Comments

สไลด์ พรบ.ภาษีสรรพสามิต 2562

สไลด์ พรบ.ภาษีสรรพสามิต 2562

👤ลิขสิทธิ์ คุณระนอง แก้วศรีช่วง

คลิกดาวน์โหลด https://bit.ly/2KuoaSR

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏡 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น2

📍 วันที่ 26-27 มิถุนายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Vp7otv

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2GomlCE

CPD/CPA บัญชี 6 ชม. อื่นๆ 6 ชม.

********************************

.

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย) https://bit.ly/2FZJOvc

♻️Line @nukbunchee https://line.me/R/ti/p/%40nukbunchee

🌐เพจ: www.facebook.com/nukbunchee2544

Admin4 No Comments

ผู้สอบบัญชีหน่วยงานของรัฐ : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ

🎯ผู้สอบบัญชีหน่วยงานของรัฐ : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป เป็นหลักเกณฑ์ในการใช้กับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย

 1. ส่วนราชการ
 2. รัฐวิสาหกิจ
 3. หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ
 4. องค์การมหาชน
 5. ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
 6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 7. หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

↪️ดาวน์โหลดระเบียบ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/070/T_0021.PDF

.

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย) https://bit.ly/2FZJOvc

♻️Line @nukbunchee https://line.me/R/ti/p/%40nukbunchee

🌐เพจ: www.facebook.com/nukbunchee2544

Admin4 No Comments

ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)

💢ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

พ.ร.บ. ฉบับนี้ ได้กำหนดวิธีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลในการรับบริการจากผู้ประกอบการหรือหน่วยงานใดๆ ที่ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงตนต่อผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการอาจเลือกใช้ระบบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

ดาวน์โหลดกฎหมาย

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0203.PDF?fbclid=IwAR1EmoFyfJHplokWjIIoDddchiRwFve4uJu-Qf945Mr4_gmF4ai389BTBpM

Admin4 No Comments

2563-2564 นิติบุคคลเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไร

💢2563-2564 นิติบุคคลเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไร

ภาษีโรงเรือนและที่ดินในปี 2562 จัดเก็บจากค่ารายปีอัตราร้อยละ 12.5 ส่วนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 เก็บในอัตราภาษีที่ต่ำกว่า แต่ฐานภาษีเป็นราคาประเมินซึ่งสูงกว่าค่ารายปี การคำนวณว่าจะเสียภาษีมากขึ้นหรือน้อยลงจึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละกิจการ

ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ นิติบุคคลที่มีการเช่าหรือให้เช่า มีข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาเช่าให้ตรงกับภาระภาษีที่ดินในปี 2563 ด้วย

✳สำหรับอัตราภาษีที่จัดเก็บในปี 2565 เป็นต้นไปจะเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา

#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนิติบุคคล

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

🌹ดาวน์โหลดใบสมัคร https://bit.ly/2uFeqvf

CPD/CPA บัญชี 6 ชม. อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 3

📍วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2zQIBVy

🌹ดาวน์โหลดใบสมัคร https://bit.ly/2VerROj

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

Admin4 No Comments

คู่มือ การใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

📚คู่มือ การใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

⬇⬇⬇

ดาวน์โหลด https://1drv.ms/b/s!AnkSnC4DmSd8lnWn3tCGqh1jmQbc

.

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA บัญชี 6 ชม. อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 3

📍วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2zQIBVy

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

Admin4 No Comments

การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัย ปี 2563-2564

🌳การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัย ปี 2563-2564

            ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะเริ่มจัดเก็บตั้งแต่ปี 2563 นั้นจัดเก็บจากทรัพย์สิน 3 ประเภท คือ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด โดยเก็บภาษีจากผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ ในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น สำหรับสองปีแรกที่ใช้กฎหมายคือปี 2563 ถึง 2564 อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอยู่อาศัยนั้น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

 1. กลุ่มที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 2. กลุ่มที่เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง
 3. กลุ่มที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ นอกจากข้อ 1 และ 2

            ทั้ง 3 กลุ่มมีช่วงฐานภาษีหรืออัตราภาษีที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ที่อยู่อาศัยที่เผยแพร่กันนั้นคลาดเคลื่อนกับบทบัญญัติมาตรา 94 (อัตราภาษีปี 2563-2564) ประกอบมาตรา 41 (การยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย)แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นส่วนมาก โปรดพิจารณาจากภาพประกอบ

                        สำหรับอัตราภาษีที่จัดเก็บในปี 2565 เป็นต้นไปจะเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา

                                 

        แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษีอสังหาริมทรัพย์ได้ที่ ไลน์ สแควร์ นักบัญชีดอทคอม ห้องภาษีอสังหาริมทรัพย์

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA บัญชี 6 ชม. อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 3

📍วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2zQIBVy

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

Admin4 No Comments

รวมเรื่องพระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรฯ 2562

🎈รวมเรื่องพระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรฯ 2562 🎈

 1. พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562
 2. ลงทะเบียนระบบ “ส่งเสริมผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ” ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.thได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562
  (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร)
 3. ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจในการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด(เอกสารสภาวิชาชีพบัญชี)
 4. ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีสามารถระบุจำนวนข้อผิดพลาดได้ (เอกสารสภาวิชาชีพบัญชี)
 5. ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีไม่สามารถระบุจำนวนข้อผิดพลาดได้ (เอกสารสภาวิชาชีพบัญชี)
 6. Info graphics กรมสรรพากร
 7. FB Live กรมสรรพากร แถลงข่าว พรบ. ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาฯ วันที่ 27 มีนาคม 2562 https://bit.ly/2JKnpFI

➡️พรบ ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 2562 https://bit.ly/2U1rWsh

➡️ประกาศอธิบดี กำหนดลงทะเบียน https://bit.ly/2YvL4gw

➡️การปรับปรุงบัญชีแก้ไขข้อผิดพลาด https://bit.ly/2uBqxcw

➡️รายงานผู้สอบบัญชี ระบุข้อผิดพลาดได้ https://bit.ly/2UjAj1I

➡️รายงานผู้สอบบัญชี ระบุข้อผิดพลาดไม่ได้ https://bit.ly/2OwlW4E

.

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย) https://bit.ly/2FZJOvc

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA บัญชี 6 ชม. อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 3

📍วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2zQIBVy

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

Admin4 No Comments

พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๖๒

💢พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๖๒

💢มีผลใช้ 26 มีนาคม 2562

⬇⬇⬇⬇⬇

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/038/T_0001.PDF

.

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

********************************

🏘ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 3

📍วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2zQIBVy

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

Admin4 No Comments

ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษี SME บัญชีเดียว รอบใหม่ลงทะเบียนและชำระภาษีภายใน 30 มิถุนายน 2562

ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษี SME บัญชีเดียว รอบใหม่ลงทะเบียนและชำระภาษีภายใน 30 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลด ↪️https://1drv.ms/u/s!AnkSnC4DmSd8llGv4-2Zoi_OYxlJ

.

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย) https://bit.ly/2FZJOvc

.

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

⛵เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍 วันที่ 21 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

🌟โปรโมชั่น 🌟สมัครอบรมเป็นคู่ได้รับส่วนลด<<คู่ละ 1000 บาท>> (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)

********************************

⛵เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร

📍 วันที่ 26 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2X9xm25

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TjuMHT

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ