Admin4 No Comments

กฎหมายทรัพย์อิงสิทธิกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์

🏘🏩กฎหมายทรัพย์อิงสิทธิกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

เดิมระยะเวลาการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่าได้ไม่เกิน 30 ปี ถ้าทำสัญญากันไว้นานกว่านี้ให้ลดลงมาเหลือ 30 ปี แต่เมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้วจะต่อสัญญาอีก 30 ปีก็ได้ หรือเช่ากันตลอดอายุของผู้ให้เช่าหรือผู้เช่า  (ป.พ.พ.มาตรา 540 ,541)    

            สำหรับการเช่าที่กำหนดระยะเวลามากกว่า 30 ปี หากเป็นการเช่า เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม (ตามกฎกระทรวง) สามารถจดทะเบียนการเช่าส่วนที่เกิน 30 ปีได้ แต่ไม่เกิน 50 ปี ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติ

การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่าแล้ว ผู้เช่าและผู้ให้เช่าอาจตกลงต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีกได้ไม่เกิน 50 ปีนับแต่วันที่ตกลงกัน รวมเป็นสูงสุดไม่เกิน 100 ปี และต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นเป็นโมฆะ

            อย่างไรก็ตาม การเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น ผู้เช่าไม่สามารถให้เช่าช่วง โอนสิทธิการเช่า ดัดแปลง ต่อเติม ก่อสร้างโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างลงบนอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า ซึ่งก็มักเขียนไว้ในสัญญาเช่า ไม่ได้เป็นปัญหาในทางปฏิบัติแต่อย่างใด

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นย่อมไม่ระงับไปหากผู้ให้เช่าเสียชีวิต หรือมีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์สินที่ให้เช่า กฎหมายกำหนดให้ผู้รับโอนรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่านั้นด้วย

ประเด็นที่เป็นปัญหาต่อการเช่าระยะยาวก็คือ หากผู้เช่าเสียชีวิตสัญญาเช่าย่อมระงับ สิทธิการเช่าไม่อาจตกทอดแก่ทายาทของผู้เช่าอัตโนมัติโดยผลของกฎหมาย นอกจากจะกำหนดไว้ในสัญญาจึงจะเป็นไปตามข้อสัญญา

🍁กฎหมายทรัพย์อิงสิทธิ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิฯ ซึ่งกำหนดให้ทรัพย์อิงสิทธิเป็นสิทธิการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์แบบใหม่ แก้ไขข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์บางประการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) และพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542

ในส่วนของกฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม แม้ว่าจะได้แก้ไขข้อจำกัดตาม ป.พ.พ. โดยให้ผู้เช่าตามพระราชบัญญัตินี้สามารถให้เช่าช่วง โอนสิทธิการเช่า นำสิทธิการเช่าไปจำนอง และให้สิทธิการเช่าตกทอดแก่ทายาทได้ แต่ก็ยังมีการกำหนดขอบเขตวัตถุประสงค์ของการเช่าไว้แค่เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเท่านั้น กฎหมายทรัพย์อิงสิทธิเพิ่มการกำหนดให้มีทรัพย์อิงสิทธิเป็นทางเลือกในการใช้ประโยชน์ให้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในในอสังหาริมทรัพย์อันจะช่วยผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป

*กฎหมายทรัพย์อิงสิทธิ มีหลักการและสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

กำหนดให้มีสินทรัพย์ชนิดใหม่ (new asset class) เรียกว่า “ทรัพย์อิงสิทธิ”ซึ่งเป็นสิทธิการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ระยะเวลาไม่เกิน 30 ปีที่มีความคล่องตัวในการเปลี่ยนมือและใช้ประโยชน์ โดยผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสามารถโอนทรัพย์อิงสิทธิ นำทรัพย์อิงสิทธิไปตราเป็นประกันการชำระหนี้โดยการจำนอง และให้ทรัพย์อิงสิทธิตกทอดแก่ทายาทได้ นอกจากนี้ ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิยังสามารถนำอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวออกให้เช่า และสามารถดัดแปลง ต่อเติม ก่อสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างลงบนอสังหาริมทรัพย์นั้นได้

กำหนดให้เจ้าของที่ดินที่มีโฉนด ที่ดินที่มีโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน และห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด สามารถก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิฝ่ายเดียวลงบนอสังหาริมทรัพย์ของตนได้ในระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี โดยการนำเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ ไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมีการจำนอง การใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ หรือมีสิทธิใด ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ไว้ก่อนเจ้าของจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับจำนอง ผู้รับหลักประกัน หรือมีผู้สิทธิอื่น

เมื่อจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิในหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกหนังสือคู่ฉบับ เรียกว่า “หนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ” เก็บไว้ที่สำนักงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ฉบับหนึ่ง และอีกฉบับหนึ่งจะมอบให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิคนแรก โดยหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิมีความสำคัญคือ เป็นหนังสือที่ใช้แสดงความเป็นผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ และใช้ในการจดทะเบียนนิติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการโอนทรัพย์อิงสิทธิ หรือการจำนองทรัพย์อิงสิทธิ

ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดในอสังหาริมทรัพย์เสมือนเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการจำหน่ายและจำนองอสังหาริมทรัพย์ โดยที่ทรัพย์อิงสิทธิตกติดไปด้วย รวมถึงมีสิทธิติดตาม เอาคืน และขัดขวางผู้ที่เข้ามาสอดในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อทรัพย์อิงสิทธิระงับลง ให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิส่งมอบอสังหาริมทรัพย์คืนแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลานั้น โดยให้โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิดัดแปลง ต่อเติม หรือก่อสร้างขึ้นตกเป็นของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในวันที่ทรัพย์อิงสิทธิระงับลง ทั้งนี้ อาจตกลงเป็นอย่างอื่นได้

ร่างพระราชบัญญัติฯ จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

*ข้อมูลบางส่วนจาก สำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

http://www.fpo.go.th/main/News/Press-conference/10432.aspx

สไลด์ทรัพย์อิงสิทธิ 40 รูป https://bit.ly/2Cgn0oe

 

⭐วิไล วัชรชัยสิริกุล 12 มีนาคม 2562 สงวนลิขสิทธิ์

 

🌻 LINE สแควร์ นักบัญชีดอทคอม https://line.me/ti/g2/IPKJH8K3FD

🌝https://www.facebook.com/nukbunchee2544/

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

Admin4 No Comments

ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษี SME บัญชีเดียว รอบใหม่ลงทะเบียนและชำระภาษีภายใน 30 มิถุนายน 2562

ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษี SME บัญชีเดียว รอบใหม่ลงทะเบียนและชำระภาษีภายใน 30 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลด ↪️https://1drv.ms/u/s!AnkSnC4DmSd8llGv4-2Zoi_OYxlJ

.

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย) https://bit.ly/2FZJOvc

.

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

⛵เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍 วันที่ 21 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

🌟โปรโมชั่น 🌟สมัครอบรมเป็นคู่ได้รับส่วนลด<<คู่ละ 1000 บาท>> (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)

********************************

⛵เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร

📍 วันที่ 26 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2X9xm25

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TjuMHT

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

 

 

Admin4 No Comments

ร่างกฎหมายยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีสรรพากรเข้าสภา วาระ 2,3

💢วันนี้ ร่างกฎหมายยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีสรรพากรเข้าสภา วาระ 2,3

💢🔥ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีกรรมาธิการสงวนความเห็นและร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอคำแปรญัตติ ดังน้้นคงผ่านสภาโดยไม่มีปัญหา

💢🔥⁉ส่วนปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับคนบัญชียังมีอีกมากอย่างแน่นอน

 

🌟🌟🌟🌟🌟

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

⛵เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍 วันที่ 21 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

🌟โปรโมชั่น 🌟สมัครอบรมเป็นคู่ได้รับส่วนลด<<คู่ละ 1000 บาท>> (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)

********************************

⛵เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร

📍 วันที่ 26 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Vp06lS

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TjuMHT

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

🌟พิเศษ🌟จองและชำระเงินเงินภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ลดท่านละ 500 บาท

💥แถมฟรี💥 โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (excel)

Admin4 No Comments

สรรพากรสัมมนาฟรียื่นภงด. 50 อย่างมั่นใจก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

สรรพากรสัมมนาฟรียื่นภงด. 50 อย่างมั่นใจก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 จองวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น.

🙋สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต http://rdserver.rd.go.th

.

ประชาสัมพันธ์กลุ่มไลน์ สแควร์ นักบัญชีดอทคอม

มีห้องย่อยดังนี้

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย) https://bit.ly/2FZJOvc

⭐สัมมนานักบัญชีดอทคอม https://bit.ly/2HMlvng

🏡ภาษีอสังหาริมทรัพย์ https://bit.ly/2UGzSev

✈นักบัญชีมือใหม่ https://bit.ly/2MJCCok

✍ข่าวบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ https://bit.ly/2ShdkmJ

👩‍💼กฎหมายแรงงาน https://bit.ly/2CYEjty

☀บัญชี ภาษี ทีละเรื่อง(บทความ) https://bit.ly/2DPCWis

🎯เตรียมสอบ/ติวสอบ CPA TA https://bit.ly/2RCag4o

🎡หางาน/รับสมัครงานบัญชี https://bit.ly/2Givy0T

กดลิงค์เข้าห้องที่สนใจได้เลยค่ะ

 

Admin4 No Comments

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านที่อยู่อาศัยหลังหลักที่จะได้รับยกเว้นภาษี 50 ล้านบาท

🏘🏡ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

บ้านที่อยู่อาศัยหลังหลักที่จะได้รับยกเว้นภาษี 50 ล้านบาท

ที่เจ้าของต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน💢 เพียงมีชื่อ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน

💢เจ้าบ้านที่ไม่ใช่เจ้าของ ก็ไม่มีหน้าที่เสียภาษีเช่นกัน

#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

21 กุมภาพันธ์ เวลา 19:41 น. ·

🗳: พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 14:20 น.

คุณ Triple P Lertsupraporn

เรียน ท่านอาจารย์สุเทพ ที่เคารพ -ขอเรียนถามประเด็นปัญหา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะมีผลบังคับใช้ ประเด็น ปัญหา ดังนี้ 1. บริษัทฯ เช่าที่ดินกรรมการ และสร้างสำนักงาน บนที่ดินกรรมการ กำหนดสัญญาเช่า 10 ปี และยกกรรมสิทธิ์ให้กรรมการ โดยมีราคาประเมิน 50 ลบ. เมื่อครบสัญญาเช่า สำนักงานดังกล่าว มีชื่อกรรมการ เป็นเจ้าบ้าน 2. กรรมการยังมีบ้านพักอาศัย อีก 1 หลัง ซึ่งมีชื่อกรรมการเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามโฉนด แต่มีบุตรชาย เป็นเจ้าบ้าน โดยมีราคาประเมิน 40 ลบ. จากประเด็นปัญหาทั้ง 2ข้อ หากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับใช้ในปี 2563 จริง คำถาม 1. บ้านหลังหลัก ของกรรมการท่านนี้ ยึดถือตามมูลเหตุข้อไหน ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครับ

  1. จะถือว่ากรรมการท่านนี้มี่บ้านพักอาศัย มากกว่า 1 หลัง ได้หรือไม่หรือ บ้านพักอีกหลัง เป็นภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่บุตรชายต้องรับผิดชอบ ครับ
  2. แนวทางการวางแผนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรรมการ ท่านนี้ ที่ถูกต้องครับ

🙏🏻ขออนุญาตขอคำแนะนำและความช่วยเหลือ จากอาจารย์เพื่อเป็นความรู้ด้วยครับ

สุเทพ พงษ์พิทักษ์

 

🏠วิสัชนา:

  1. บ้านหลังหลัก ของกรรมการท่านนี้ ต้องเป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน และมีชื่ออยุ่ในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นภาษีของมูลค่าในส่วนที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
  2. จะถือว่ากรรมการท่านนี้มี่บ้านพักอาศัย เพียงหลังเดียวอีกหลังหนึ่งเป็นสำนักงาน เพื่อใช้ในการทำพาณิชยกรรม
  3. กรรมการควรย้ายชื่อเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านพักอาศัย เพือ่การได้รับยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ปล. ขอท่านผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ ช่วยแสดงความเห็นด้วย

 

📌วิไล วัชรชัยสิริกุล เห็นด้วยตามที่อาจารย์ตอบทั้ง 3 ข้อค่ะ

ขออนุญาตเพิ่มเติม เรื่องเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน

การเป็นเจ้าบ้านไม่ใช่เจ้าของเสมอไป กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเก็บจากเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปี ..บ้านหลังหลัก เจ้าของต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน

 

…ดังนั้นกรณีนี้ กรรมการควรย้ายชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านที่พักอาศัยก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

… ในส่วนอาคารสำนักงาน เป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอื่น อัตราภาษี มูลค่า(ราคาประเมิน) 50 ล้านแรกเสียภาษีอัตรา 0.3%

— ถ้าสัญญาเช่าเดิมระบุให้ผู้เช่าออกภาษีโรงเรือนและที่ดินแทนผู้ให้เช่า ควรแก้ไขสัญญา

📌ที่มา เพจ อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์ https://bit.ly/2EqTSwf

 

⭐คุณได้รับคำเชิญสู่ห้องแชท “นักบัญชีดอทคอม”

https://line.me/ti/g2/uqHEoqLPD0PbfAEqA2PEu62wX0ACeSDgD2jyPcLCKLUjEgBoqVl91d9ntcrQ5B-s

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

⛵เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍 วันที่ 21 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

🌟โปรโมชั่น 🌟สมัครอบรมเป็นคู่ได้รับส่วนลด<<คู่ละ 1000 บาท>> (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)

********************************

⛵เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร

📍 วันที่ 26 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Vp06lS

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TjuMHT

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

🌟พิเศษ🌟จองและชำระเงินเงินภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ลดท่านละ 500 บาท

💥แถมฟรี💥 โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (excel)

Admin4 No Comments

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าใช้จ่ายที่หักได้ เพื่อการตั้งต้นเสียภาษีที่ถูกต้องและประหยัด

🐬ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าใช้จ่ายที่หักได้

เพื่อการตั้งต้นเสียภาษีที่ถูกต้องและประหยัด 

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

⛵เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍 วันที่ 21 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

🌟โปรโมชั่น 🌟สมัครอบรมเป็นคู่ได้รับส่วนลด<<คู่ละ 1000 บาท>> (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)

********************************

⛵เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร

📍 วันที่ 26 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Vp06lS

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TjuMHT

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

🌟พิเศษ🌟จองและชำระเงินเงินภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ลดท่านละ 500 บาท

💥แถมฟรี💥 โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (excel)

Admin4 No Comments

วันลาพักร้อน

(Q) วันลาพักร้อน

สวัสดีค่ะ พอดีสงสัยเกี่ยวกับสิทธิการลาพักร้อนนะคะ

สมมุติพนักงานเริ่มงานวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จะครบ 1 ปี วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

หลังจากทำงานครบ 1 ปีเต็มเขาจะมีสิทธิลาพักร้อนได้ 6 วันเต็มในปี 2562 เลยมั๊ยคะ

หรือเฉลี่ย 2 เดือน ต่อ 1 วันคะ

 

(A) โดย ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ

🍭ประเด็นคือใน ข้อบังคับกำหนดให้พักผ่อนประจำปีเขียนไว้อย่างไร หากเขียนให้ใช้ตามส่วน ลูกจ้างจะได้สิทธิตามปีปฏิทิน หมายความว่าในปีแรกที่ทำงานในเดือนธันวาคมจะได้สิทธิสามวัน ปีถัดไปสองเดือนได้หนึ่งวัน

 

🍬แต่หากไม่เขียนไว้เมื่อครบหนึ่งปีจะได้สิทธิหกวันของปีแรกและสิทธิอีกหกวันของปีที่สองทันที นั่นหมายความว่าปีที่สองได้สิบสองวันเลยครับ

📣สัมมนาหลักสูตร กฎหมายแรงงาน:เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ

21 มีนาคม 2562 เวลา 9:00-16.30

💢https://bit.ly/2BVtclx

 

🌞ที่มา

[นักบัญชีดอทคอม] คุณได้รับคำเชิญสู่ห้องแชท “กฎหมายแรงงาน”

👩‍💼กฎหมายแรงงาน https://bit.ly/2CYEjty

Admin4 No Comments

กฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ กับผลประโยชน์พนักงาน แนวปฏิบัติจากสภาวิชาชีพบัญชี

☀กฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ กับผลประโยชน์พนักงาน

แนวปฏิบัติจากสภาวิชาชีพบัญชี

👩‍⚖ มุมมองกฎหมาย : พรบ คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 เมื่อประกาศแล้วมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศ เป็นเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินสิ้นสุด 31 ธค 2561 ที่ไม่มีผลกระทบใดๆต่องบการเงินของปี 2561 แม้ว่าลูกจ้างจะมีอายุงานครบ 20 ปีในปี 2561👩‍⚖

(ขณะนี้ กฎหมายยังไม่ได้ประกาศ)

 

🌸วิไล วัชรชัยสิริกุล

6 กุมภาพันธ์ 2562

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย)  https://bit.ly/2FZJOvc

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

⛵เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍 วันที่ 21 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

🌟โปรโมชั่น 🌟สมัครอบรมเป็นคู่ได้รับส่วนลด<<คู่ละ 1000 บาท>> (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)

********************************

⛵เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร

📍 วันที่ 26 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Vp06lS

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TjuMHT

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

🌟พิเศษ🌟จองและชำระเงินเงินภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ลดท่านละ 500 บาท

💥แถมฟรี💥 โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (excel)

Admin4 No Comments

รู้หรือยัง แบบ ภ.ง.ด. 50 ปีนี้มี 6 หน้า

☀รู้หรือยัง แบบ ภ.ง.ด. 50 ปีนี้มี 6 หน้า

       จำนวนหน้า ภ.ง.ด.50 ลดลง 2 หน้า มีการจัดข้อมูลใหม่ เช่นหมวดผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ในหน้าแรก จัดกลุ่มใหม่คงเหลือแต่นิติบุคคลส่วนใหญ่ แยกนิติบุคคลที่มีจำนวนน้อยและได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีไปไว้ในใบแนบ

รายละเอียดของกลุ่มธุรกิจหรือรายการดังต่อไปนี้ แยกเป็นใบแนบ

1.รายการส่งเสริมการลงทุน BOI

  1. ประกอบกิจการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบภงด 50

3.รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

  1. ขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร

5 ประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ IHQ ต้องไปกรอกในใบแนบ

***นอกจากนี้ คู่มือการกรอก ภ.ง.ด.50 ก็แยกต่างหากจากคู่มือการกรอกใบแนบด้วย

***นิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ทางอินเทอร์เน็ตได้ ภายในเวลา 22:00 น. ของวันที่ 7 มิถุนายน 2562

 

โดยดาวน์โหลดโปรแกรมข้อมูลแบบ ภ.ง.ด.50 Version 2562 Last Update 23/01/2562 ได้ที่

↪️https://bit.ly/2WeiHT5

 

* ศึกษาคู่มือการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 รอบระยะเวลาบัญชี 2561 ได้ที่

↪️ https://bit.ly/2tJJt8U

 

** แบบยื่นบัญชีตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด50 /ภ.ง.ด.52 /ภ.ง.ด.55

↪️https://bit.ly/2U79FFw

 

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย)  https://bit.ly/2FZJOvc

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

⛵เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍 วันที่ 21 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

🌟โปรโมชั่น 🌟สมัครอบรมเป็นคู่ได้รับส่วนลด<<คู่ละ 1000 บาท>> (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)

********************************

⛵เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร

📍 วันที่ 26 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Vp06lS

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TjuMHT

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

🌟พิเศษ🌟จองและชำระเงินเงินภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ลดท่านละ 500 บาท

💥แถมฟรี💥 โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (excel)

Admin4 No Comments

ประเภทเอกสารสิทธิที่ดินที่ควรรู้

💢💢ประเภทเอกสารสิทธิที่ดินที่ควรรู้💢💢

🌞ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารชุด🌞ในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด เป็นผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง🌞

 

🍂ภาพจาก เพจสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ส่วนแยกฮอด

 

🌻”ภาษีอสังหาริมทรัพย์” https://bit.ly/2UGzSev

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

🌟พิเศษ🌟จองและชำระเงินเงินภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ลดท่านละ 500 บาท

💥แถมฟรี💥 โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (excel)