อภิชา No Comments

กฎหมายเงินทดแทน

กฎหมายเงินทดแทน เป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยในระหว่างหรือจากการปฏิบัติงานให้นายจ้างและผู้รับเหมาค่าแรง เช่น การจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ค่าทำศพ ค่าทดแทน เป็นต้น

 

การปรับปรุงกฎหมาย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 พระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ประกาศและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

 

ติดตามข่าวสารกฎหมายแรงงาน หรือแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ สำหรับนักบัญชี ได้ที่ 

LINE Square นักบัญชีดอทคอม https://line.me/ti/g2/IPKJH8K3FD

กลุ่มกฎหมายแรงงานในเฟสบุ๊ค  https://www.facebook.com/groups/247803852546086/

 

Admin4 No Comments

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็นคนละ 600 เริ่ม 1 ม.ค. 2561

 

🍏เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็นคนละ 600 เริ่ม 1 ม.ค. 2561

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 7 มกราคม 2562

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍พฤหัส ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA รออนุมัติ

Admin4 No Comments

สิทธิผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างตามมาตรา 33

♻️สิทธิผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างตามมาตรา 33

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 33 บัญญัติว่า

มาตรา 33  ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน

ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตนต่อไป

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 7 มกราคม 2562

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍พฤหัส ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA รออนุมัติ